Bezpieczna prędkość i minimalny odstęp między autami – co mówią przepisy?

Bezpieczna prędkość i minimalny odstęp między autami – co mówią przepisy?

12 września 2021

Im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania. Zachowanie odpowiedniego odstępu między jednym a drugim samochodem, które poruszają się po tym samym pasie ruchu, zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo na drodze. Jaki powinien być minimalny odstęp między autami?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem ma obowiązek jechać:

  • z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem;
  • z uwzględnieniem warunków, w jakich odbywa się ruch – w szczególności rzeźby trenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Prędkość, hamowanie i minimalny odstęp między autami – obowiązki kierowcy

Kierujący pojazdem zobowiązany jest:

  • jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
  • hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia;
  • utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymani się poprzedzającego pojazdu.

Minimalny odstęp między autami

Poza obszarem zabudowanym

 Na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący:

  • pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo
  • pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m

ma obowiązek utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego, który znajduje się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami.

Przepis ten nie ma zastosowania, jeśli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy manewr wyprzedzania jest zabroniony.

Podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową

Kierujący zobowiązany jest zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Co to znaczy? Odstęp (w metrach) określa się nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący (wyrażonej w kilometrach na godzinę). Jeśli zatem prędkość wynosi 100 km/h, minimalny odstęp to 50 m. Przepis nie ma zastosowania podczas manewru wyprzedzania.

Poza obszarem zabudowanym

W tunelach o długości przekraczającej 500 m kierowca ma obowiązek utrzymywać następujący odstęp od poprzedzającego go pojazdu:

  • 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;
  • 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym powyżej.

Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub też zwiększyć – za pomocą właściwych znaków drogowych – dopuszczalny odstęp w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.

Udostępnij: