Norma GHS (Globally Harmonized System), rozporządzenie CLP

Norma GHS (Globally Harmonized System), rozporządzenie CLP

11 sierpnia 2017

Normy Globally Harmonized System (GHS)

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji (GHS) to opracowany w 2003 roku przez ONZ sposób klasyfikacji oraz oznakowania substancji i mieszanin chemicznych. Został stworzony w celu ujednolicenia oznaczeń chemikaliów na arenie międzynarodowej.

Normy GSH (w UE wprowadzone przez Rozporządzenie CLP) klasyfikują substancje chemiczne według rodzajów zagrożenia, jakie mogą stwarzać (np. produkt wybuchowy, produkt bardzo toksyczny), jednocześnie proponując spójny i zharmonizowany system oznaczeń poprzez etykiety, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz zwrotach wskazujących środki ostrożności). System GHS oraz umiejętne odczytywanie opracowanych piktogramów przyczyniają się do zwiększenia ochrony zdrowia i życia ludzi, którzy mają kontakt z substancjami chemicznymi. Przestrzeganie norm GHS przyczynia się również do ochrony środowiska naturalnego – podczas obsługi, transportu i stosowania substancji chemicznych.

Rozporządzenie CLP

W Unii Europejskiej normy GHS zostały wprowadzone i przyjęte przez Rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging). CLP weszło w życie z dniem 20 stycznia 2009 roku i zastąpiło dyrektywy 67/548/EWG, 1999/45/WE, a także zmieniło rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Mieszaniny podlegają klasyfikacji, są oznakowywane oraz pakowane zgodnie z przepisami CLP od dnia 1 czerwca 2015 roku, z wyjątkiem mieszanin oznakowanych zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, które wprowadzone zostały do obrotu przed tą datą (nie muszą być one oznaczone zgodnie z normami GHS do 1 czerwca 2017 roku).

Piktogramy GHS

Piktogramy zgodne z normami GHS, które rozporządzeniem CLP obowiązują na terenie całej UE, a więc również i w Polsce,  mają kształt kwadratu postawionego na wierzchołku. Czarny symbol przedstawiony jest na białym polu z czerwoną obwódką.

Przykłady piktogramów:

Zagrożenia fizyczne

Zagrożenia dla zdrowia

Zagrożenia dla środowiska

Udostępnij: