Norma PN-92-N-01256-01

Norma PN-92-N-01256-01

11 sierpnia 2017

Ochrona przeciwpożarowa jest pojęciem szerokim. Odnosi się do szeregu działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Ważne jest nie tylko właściwe zabezpieczenie budynku przed zagrożeniem pożarowym (m.in. przez przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych).

Równie istotne jest wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe, zapewnienie możliwości sprawnej ewakuacji, dostosowanie przestrzeni do prowadzenia sprawnej akcji ratowniczej oraz rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa, np. telefon do użycia w stanie zagrożenia, palenie tytoniu zabronione czy niebezpieczeństwo pożaru – materiały łatwopalne, zgodnych z obowiązującymi normami (dotychczas obowiązującą była norma PN-92-N-01256-01).

Norma PN-92/N-01256/01

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy i użytkownicy budynków są odpowiedzialni za prawidłowe rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa, w tym znaków związanych z ochroną przeciwpożarową.

Ochrona przeciwpożarowa – norma PN-92-N-01256-01

Norma PN-92-N-01256-01 została wycofana przez Komitet Techniczny PKN pod koniec 2013 roku i zastąpiona przez normę PN-EN ISO 7010:2012. Warto jednak wiedzieć, że ważność dopuszczeń PN-92/N-01256/01 jest wciąż obowiązująca, a znaki ochrony przeciwpożarowej skonstruowane na podstawie wymagań tej normy są nadal dozwolone do użycia. Co ważne, wprowadzenie nowych wytycznych i nowej normy nie jest jednoznaczne z obowiązkiem wymiany znaków ochrony przeciwpożarowej, które funkcjonowały dotychczas w budynku.

Jaką normę stosować – PN-92/N-01256/01 czy PN-EN ISO 7010:2012?

Znaki zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-92/N-01256/01 nie tracą ważności, są również w dalszym ciągu dopuszczone do obrotu (w sprzedaży będą do końca ważności ich certyfikatów). Pojawia się zatem pytanie, jakie znaki stosować – zgodne z normą PN-92-N-01256-01 czy PN-EN 7010:2012. Okazuje się, że dobrym rozwiązaniem może być uzupełnianie dotychczas obowiązujących znaków ochrony przeciwpożarowej nowymi, np. przy uzupełnianiu braków, doposażeniu budynku czy wymianie uszkodzonych znaków. Niezmiernie ważne jest przy tym, by wszystkie oznaczenia były dla odbiorcy jasne, czytelne i nie powodowały wątpliwości w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Udostępnij: