Norma PN-E-08501:1998

Norma PN-E-08501:1998

25 września 2017

Szafy, rozdzielnice elektryczne i wszelkie urządzenia pod napięciem stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, zwłaszcza dla osób postronnych. Jest więc sprawą oczywistą, że takie miejsca muszą być wyraźnie oznaczone, a znaki powinny jasno wskazywać na rodzaj niebezpieczeństwa.

Obecność odpowiednich znaków jest wymagana przez normy prawne. W  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych znajdziemy następujące zapisy:

Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami energetycznymi oraz urządzenia energetyczne powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Urządzenia energetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Jak powinno wyglądać oznakowanie obiektów i urządzeń energetycznych? Czy można stosować znaki zgodne z normą PN-E-08501:1998?

Norma PN-E-08501:1998  – Tablice urządzeń elektrycznych

Najbardziej powszechnym znakiem, który ostrzega przed zagrożeniem, związanym z urządzeniami elektrycznymi, jest żółty trójkąt z czarną obwódką i z czarnym piktogramem przedstawiającym błyskawicę. Możemy spotkać się z nim np. w warsztatach, halach produkcyjnych czy na placach budowy.

Znak ten zgodny jest z nomą PN-88/E-08501. Norma została wycofana, jednak można ją znaleźć w załączniku do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (załącznik nr 1 – wykaz polskich norma przywołanym w tymże rozporządzeniu). Warto zatem wiedzieć, jak wyglądają znaki według normy PN-E-08501:1998 i na jakie zagrożenia wskazują.

Jak wyglądają znaki zgodne z normą PN88/E-08501?

Znaki zgodne z normą PN-E-08501:1998 (Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa) można podzielić na cztery kategorie. Ostrzegają przed grążącym niebezpieczeństwem, wyrażają zakazy lub nakazy, a także informują o stanie urządzeń i zagrożeniu, jakie może być spowodowane przez dane urządzenie. Znaki przeznaczone są nie tylko dla osób mających bezpośredni kontakt z urządzeniami (np. z tytułu wykonywanej pracy), ale również dla osób postronnych, które znajdują się w ich pobliżu. Oznaczenia PN-E-08501:1998 mogą być wykonane w pionie lub w poziomie. Powinny znajdować się w widocznym miejscu.

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze, które zgodne są z normą PN-E-08501:1998, mają na celu informowanie o zagrożeniach w miejscu występowania urządzeń elektrycznych. Jest to charakterystyczny żółty trójkąt z czarną błyskawicą i czarną obwódką wraz z odpowiednim, opisującym niebezpieczeństwo, podpisem.Znaki ostrzegawcze

Znaki zakazu

Znaki zakazu to białe koła. Piktogram przedstawiający czarną błyskawicę znajduje się wewnątrz okręgu, który otoczony jest czerwoną obwódką. Znak posiada również stosowny podpis.

Znaki nakazu

Znaki zakazu, odpowiadające normie PN-E-08501:1998, wskazują niezbędne przy obsłudze urządzeń elektrycznych czynności i kolejność ich wykonywania. Znaki nakazu to niebieskie koła z białym piktogramem (błyskawicą) i informacją słowną.

Znaki informacyjne

Ostatnią grupą znaków zgodnych z normą PN-E-08501:1998 są znaki informacyjne.

Udostępnij:

1 thought on “Norma PN-E-08501:1998”

Comments are closed.