Plac budowy – znaki i tablice

Plac budowy – znaki i tablice

12 września 2017

Plac budowy jest przestrzenią, na której dzieje się wiele, dlatego musi ona być bardzo dobrze zorganizowana, a bezpieczeństwo powinno być tu najwyższym priorytetem. Służą temu m.in. znaki oraz tablice, których obowiązek umieszczania wynika bezpośrednio z przepisów budowlanych.

Place budowy  są  miejscem pracy różnych ekip – m.in. monterskich, budowlanych, często mamy do czynienia z pracami na wysokości. Na budowie wykorzystuje się również wszelakiego rodzaju maszyny, pojazdy i specjalistyczne urządzenia, których obsługa wymaga umiejętności i kwalifikacji. Za organizację placu budowy odpowiedzialny jest inwestor i to on odpowiada za zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, które nie zagrażają ich zdrowiu i życiu. Obowiązkiem inwestora jest także zapewnienie wszystkim przebywającym na budowie maksimum bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że nie tylko teren samej budowy powinien być bezpieczny i dobrze oznaczony, ale również obszar do niego przylegający – tak, aby nie stanowił zagrożenia dla osób postronnych, znajdujących się w pobliżu placu, na którym trwają prace.

Żółta tablica informacyjna

Zgodnie z przepisami, na każdym placu budowy, na którym trwają prace wymagające pozwolenia na budowę, powinna znaleźć się charakterystyczna, żółta tablica – bez względu na to, czy jest to inwestycja prywatna (np. budowa domu mieszkalnego), czy inna. Rozmieszczenie takich tablic, ich wygląd (kolor, kształt, kolorystyka) i treść, która powinna się na nich znaleźć regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

INFORMACJE, KTÓRE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ NA TABLICY INFORMACYJNEJ:

  • Rodzaj robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót.
  • Numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego.
  • Imię, nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora.
  • Imię, nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer wykonawcy/wykonawców robót budowlanych.
  • Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów.
  • Numery telefonów alarmowych: policji, straży pożarnej, pogotowia.
  • Numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablice ostrzegawcze  i tablice urządzeń elektrycznych

Tablice ostrzegawcze wskazują na różnego rodzaju zagrożenia, które mogą występować na placu budowy i stwarzać ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia. Dzięki takim znakom i tablicom łatwiej uniknąć wypadku – zarówno ekipom pracującym na terenie budowy, jak i osobom postronnym, które znalazły się w pobliżu terenu prowadzenia robót budowlanych.

Znaki BHP

W każdym miejscu pracy, a więc również i na placach budowy, powinno przestrzegać się przepisów BHP. Obecność znaków dotyczących tych przepisów jest obowiązkowa, a ich brak może skutkować mandatem. Warto pamiętać, że znaki na terenie budowy muszą spełniać odpowiednie normy – w Polsce obowiązującą jest norma PN-EN ISO 7010:2012.

Znaki BHP można podzielić na kilka grup – znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne czy nakazujące wykonywanie określonych czynności. Oprócz konkretnych piktogramów, na placu budowy powinny znaleźć się również tablice z instrukcjami BHP, np. instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki czy instrukcja BHP przy robotach elektrycznych na budowie.

Znaki BHP – zakazu

Informują o czynnościach zakazanych na placu budowy, np. zakaz palenia tytoniu, nie dotykać, zakaz używania telefonów komórkowych. Znaki zakazu to czarne piktogramy na białym tle, znajdujące się wewnątrz przekreślonego, czerwonego okręgu.

Znaki BHP – ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze, np. ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią, ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi,  ostrzeżenie przed nagłym hałasem, wskazują na różnego typu niebezpieczeństwa, które mogą skutkować wypadkiem lub stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Mają one kształt trójkąta równobocznego z żółtym tłem i czarnym obramowaniem, wewnątrz którego umieszczony jest odpowiedni piktogram.

Znaki BHP – nakazu

Są to znaki, które nakazują wykonanie konkretnych czynności, np. nakaz podłączenia uziemienia, nakaz używania poręczy, nakaz stosowania ochrony twarzy. Znaki BHP nakazu to białe piktogramy umieszczone na niebieskim tle w kształcie koła.

Znaki BHP – informacyjne

Znaki BHP informacyjne, np. zatrzymanie awaryjne, prysznic bezpieczeństwa, prysznic do przemywania oczu, to znaki o kształcie zielonego kwadratu z białą obwódka, na którym znajduje się biały piktogram.

Plac budowy – znaki ochrony przeciwpożarowej

Plac budowy powinien być również odpowiednio zabezpieczony na wypadek wystąpienia pożaru. Właściwe oznakowanie umożliwia wówczas przeprowadzenie sprawnej akcji ratowniczej i gaśniczej. Znaki ochrony przeciwpożarowej powinny być umieszczone na drogach ewakuacyjnych, przy podręcznym sprzęcie przeciwpożarowym i tam, gdzie istnieje zagrożenie powstania pożaru.

Udostępnij:

1 thought on “Plac budowy – znaki i tablice”

Comments are closed.