Normy dla znaków drogowych

Normy dla znaków drogowych

13 sierpnia 2019

Regulują ruch, umożliwiają płynny i bezpieczny przejazd pojazdów, wpływają na bezpieczeństwo na drodze, ostrzegając i informując kierowców, np. o warunkach na drodze. Jakie są obowiązujące normy dla znaków drogowych?

Obowiązujące normy dla znaków drogowych

Wymagania dla oznakowania pionowego dróg i ulic określają normy PN-EN 12899. Obowiązujące normy dla znaków drogowych to:

  • PN-EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe — Część 1: Znaki stałe.
  • PN-EN 12899-2:2010 Stałe pionowe znaki drogowe — Część 2: Podświetlane słupki przeszkodowe (TTB).
  • PN-EN 12899-3:2010 Stałe pionowe znaki drogowe — Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe.
  • PN-EN 12899-4:2008 Stałe pionowe znaki drogowe — Część 4: Zakładowa kontrola produkcji.
  • PN-EN 12899-5:2008 Stałe pionowe znaki drogowe — Część 5: Wstępne badanie typu.

Trzy pierwsze normy dla znaków drogowych to normy specyficzne – dotyczą poszczególnych wyrobów, natomiast normy PN-EN 12899-4:2008 oraz PN-EN 12899-5:2008 określają kryteria systemowe, jakie powinien spełniać producent, który chce, aby jego wyroby oznakowane były znakiem CE.

PN-EN 12899-1:2010

W normie opisano wymagania dotyczące nowych znaków stałych:

  • nieodblaskowych i odblaskowych znaków stałych,
  • nieodblaskowych i odblaskowych znaków stałych oświetlanych w nocy zewnętrznymi źródłami światła,
  • znaków podświetlanych.

PN-EN 12899-2:2010

Norma zawiera wymagania dotyczące nowych oświetlanych słupków przeszkodowych (TTB). Obejmuje zamocowanie słupków, które mogą zawierać znaki drogowe (typ 1 TTB) lub mogą być konstrukcją wsporczą znaków drogowych (typ 2 TTB) i są używane w inżynierii komunikacyjnej. Norma obejmuje również wymagania i metody badań.

Właściwości kolometryczne i odblaskowość, a także luminację podano z uwzględnieniem zaleceń CIE.

PN-EN 12899-3:2010

Ta norma dla znaków drogowych zawiera wymagania dotyczące nowych słupków rozdzielających oraz nowych elementów odblaskowych, stosowanych oddzielnie lub razem w inżynierii komunikacyjnej. Obejmuje wymagania i metody badań. Własności kolometryczne i odblaskowośc podano z uwzględnieniem zaleceń CIE.

Zabezpieczenia są wykorzystywane dla bezpieczeństwa użytkowania, włącznie z uderzeniem przez pojazd.

PN-EN 12899-4:2008

W normie opisano wymagania stawiane zakładowej kontroli produkcji (FCP) dotyczącej trzech pierwszych części normy PN-EN 12899.

PN-EN 12899-5:2008

W normie opisano badania wstępne typu (ITT) dotyczące trzech pierwszych części normy PN-EN 12899.

Materiały, dla których nie ma norm

Wszystkie materiały, które służą do wykonania pionowych znaków drogowych, dla których nie ma norm, muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikat zgodności, wydaną przez uprawnioną do tego jednostkę, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Znak budowlany „B”

Znak budowlany „B” jest krajowym znakiem, który nanoszony jest na wyroby budowlane w przypadku braku normy zharmonizowanej.

Słupki, blachy, inne elementy konstrukcyjne

Tego rodzaju elementy powinny posiadać deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.

Normy dla znaków drogowych – folie odblaskowe

Folie odblaskowe, które stosowane są na tarcze znaków, powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez odpowiednią jednostkę oraz deklarację zgodności, wystawioną przez producenta.

Udostępnij: