Obiekty budowlane na terenie zakładu pracy

Obiekty budowlane na terenie zakładu pracy

22 sierpnia 2018

Według zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 budynki i inne obiekty budowlane na terenie zakładu pracy powinny być zbudowane i utrzymane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych, dojazdy pożarowe

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie dróg komunikacyjnych i transportowych (dróg), dróg dla pieszych (przejść) oraz dojazdów pożarowych. Takie obiekty budowlane na terenie zakładu pracy powinny być wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, muszą być także utrzymane w stanie, który nie stwarza zagrożeń dla ich użytkowników. Ponadto drogi, przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których zagrożenia dla użytkownika nie występują.

Obiekty budowlane na terenie zakładu pracy – wymagania

Drogi oraz przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników, a także rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy. Przepisy określają również, jaka powinna być nawierzchnia w przypadku dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych oraz przejść. Musi być ona równa, twarda lub utwardzana oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia, które wynika ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych składowanych materiałów

Drogi, przejścia, place manewrowe, postojowe i składowe powinny posiadać urządzenia (lub inne rozwiązania techniczne), które zapewnią odprowadzanie wód opadowych.

Pochylnie

Zarówno na drogach transportowych, jak i w magazynach, ze względów bezpieczeństwa, nie powinny występować progi ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi różnice te powinny być wyrównane pochylniami. Ich nachylenie musi być dostosowane do rodzaju używanego środka transportu, przy czym nie powinno być większe niż 8%. Pochylnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków.

Udostępnij: