Obowiązki przewoźnika ADR – środki ostrożności konieczne przy transporcie towarów niebezpiecznych

Obowiązki przewoźnika ADR – środki ostrożności konieczne przy transporcie towarów niebezpiecznych

6 września 2021

Przewóz towarów niebezpiecznych wymaga odpowiednich środków ostrożności. Jakie są obowiązki przewoźnika ADR?

Jakie są obowiązki przewoźnika ADR?

Umowa ADR nakłada na przewoźnika ADR pewne obowiązki. W szczególności powinien:

a) upewnić się, że towary niebezpieczne przeznaczone do przewozu są dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR;

b) upewnić się, że:

  • wszystkie informacje wymagane w ADR, które dotyczą towarów niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu, zostały przed jego rozpoczęciem dostarczone przez nadawcę;
  • wymagana dokumentacja znajduje się w jednostce transportowej, a w przypadku użycia – zamiast dokumentacji papierowej – technik elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej wymiany danych (EDI), że zapewniona jest dostępność tych danych  podczas przewozu w stopniu co najmniej równoważnym do dokumentacji papierowej;

c) upewnić się wzrokowo, czy pojazdy i ładunek nie mają oczywistych wad oraz czy nie występują wycieki lub nieszczelności, braki w wyposażeniu itp.;

d) upewnić się, się, że nie upłynął nieprzekraczalny termin następnego badania dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii, cystern odejmowalnych, cystern przenośnych, kontenerów-cystern i MEGC;

e) sprawdzić, czy pojazdy nie są nadmiernie załadowane;

f) upewnić się, że na pojazdach umieszczone zostały wymagane nalepki ostrzegawcze, znaki i tablice barwy pomarańczowej;

g) upewnić się, że w jednostce transportowej znajduje się wyposażenie wymagane w ADR dla jednostki transportowej, załogi pojazdu i określonych nalepek ostrzegawczych.

Czynności te powinny być odpowiednio wykonane w oparciu o dokumenty przewozowe i dokumenty towarzyszące oraz wzrokowe sprawdzenie pojazdu lub kontenerów (a w razie potrzeby i ładunku).

W przypadku wymagań podanych w punktach a, b, e i f przewoźnik może polegać na informacjach i danych udostępnionych mu przez innych uczestników przewozu.

Obowiązki przewoźnika ADR w przypadku naruszenia wymagań

Przed rozpoczęciem przewozu

Jeśli podczas czynności sprawdzających przewoźnik stwierdzi naruszenie wymagań, nie powinien rozpoczynać przewozu – do czasu usunięcia stwierdzonych naruszeń.

W trakcie przewozu

Jeśli przewoźnik stwierdzi nieprawidłowości podczas przewozu ADR, przewóz ten powinien być niezwłocznie przerwany. Należy przy tym zachować wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznego unieruchomienia przesyłki oraz bezpieczeństwa publicznego.

Przewóz może być kontynuowany tylko wówczas, gdy zapewniona zostanie zgodność z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy jest to niemożliwe, właściwa władza powinna zapewnić przewoźnikowi właściwą pomoc administracyjną.

Instrukcje ADR

Do obowiązków przewoźnika należy również dostarczenie załodze pojazdu właściwych instrukcji pisemnych ADR.

Udostępnij: