Obszar zabudowany – charakterystyka

Obszar zabudowany – charakterystyka

3 kwietnia 2020

Obszar zabudowany to pojęcie określające obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa (miejska, wiejska, przemysłowa), a w związku z tym może panować wzmożony ruch – zarówno pieszych, jak i pojazdów. O wjeździe na obszar zabudowany informuje znak D-42 (Obszar zabudowany), a koniec obszaru wyznacza znak D-43 (Koniec obszaru zabudowanego).

Obszar zabudowany – zasady umieszczania znaku D-42

 • Znak D-42 umieszcza się po prawej stronie drogi wjazdowej do miejscowości, w miejscu ustalonym jako granica obszaru zabudowanego.
 • Jeżeli droga przebiega na przemian przez obszar danej miejscowości uznany za zabudowany oraz nieuznany za taki obszar, wówczas znak D-42 umieszcza się na każdej granicy obszaru zabudowanego.
 • Jeżeli w danej miejscowości granica pomiędzy kolejnym końcem i początkiem obszaru zabudowanego (wyznaczonego znakami D-42 i D-43) byłaby mniejsza niż 300 m, to na tym odcinku nie umieszcza się wymienionych znaków, wprowadzając ewentualne podwyższenie dopuszczalnej prędkości pojazdów znakiem B-33.

Znak D-42 i D-43 – wymiary

Znaki D-42 i D-43 mają wymiary:

 • długość podstawy – 1200 mm;
 • wysokość – 700 mm.

Na jednojezdniowych drogach powiatowych i gminnych dopuszcza się znaki o wysokości 530 mm.

Obszar zabudowany – granice

Granice obszaru zabudowanego, wyznaczonego znakiem D-42, powinna być powiązana z występującą wzdłuż drogi zabudową o charakterze mieszkalnym i występującym na drodze ruchem pieszych.

Znak D-42 powinien być umieszczony w pobliżu miejsca, w którym następuje wyraźna zmiana charakteru zagospodarowania drogi. Powinien być powiązany z takimi elementami zagospodarowania jak:

 • początek chodnika,
 • wyjazdy bramowe z posesji,
 • pas postojowy lub parking wyznaczony wzdłuż jezdni,
 • skrzyżowanie.

Obszary, które nie powinny być oznakowane znakiem D-42

Jako obszar zabudowany nie powinny być oznakowane miejsca, w których:

 • zabudowa mieszkalna jest oddalona od drogi i nie jest z nią bezpośrednio związana;
 • strefy przedmieść, w których zabudowa ma charakter handlowo-usługowy (hurtownie, warsztaty, duże sklepy), jeżeli nie wiąże się z nią intensywny ruch pieszych w pobliżu drogi;
 • konieczność ograniczenia prędkości wynika jedynie z warunków geometrycznych i technicznych drogi;
 • występujący ruch pieszych wynika jedynie z lokalizacji przystanku autobusowego, skrzyżowania dróg lub ma charakter sezonowy.

Koniec obszaru zabudowanego – znak D-43

Znak D-43 stosowany jest w celu wskazania kierującym, że wyjeżdżają z obszaru zabudowanego. Znak ten umieszcza się po prawej stronie drogi, w tym samym przekroju co znak D-42, zastosowany do kierunku przeciwnego.

Jeżeli obszar zabudowany obejmuje sąsiadujące miejscowości, to na ich graniczy nie umieszcza się znaku D-43, a w odległości do 50 m za znakiem E-17a, wskazującym wjazd do następnej miejscowości, umieszcza się znak D-42, stanowiący potwierdzenie kontynuacji obszaru zabudowanego.

W takim wypadku, na drogach jednojezdniowych, dopuszcza się stosowanie znaku D-42 o wysokość 530 mm.

Udostępnij: