Ochrona przeciwpożarowa – instrukcje

Ochrona przeciwpożarowa – instrukcje

7 maja 2018

Ochrona przeciwpożarowa to pojęcie odnoszące się do szeregu czynności, których celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia m.in. przed pożarem.  W budynkach użyteczności publicznej, w zakładach i na stanowiskach pracy można spotkać się z różnymi typami dokumentów, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na wypadek pożaru. Warto przyjrzeć się, czym są i czym różnią się instrukcje postępowania na wypadek pożaru, ogólne instrukcje przeciwpożarowe i instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Ochrona przeciwpożarowa – z jakimi instrukcjami możemy się spotkać?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) to opracowanie, które powinno zawierać:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu , sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.
 • Określenie wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
 • Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
 • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.
 • Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia.
 • Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami ppoż. oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
 • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.
 • Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowania, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem odpowiednich danych graficznych.
 • Wskazanie osób lub podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie instrukcji.

Za zapewnienie i wdrożenie IBP odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów. Taka instrukcja powinna znajdować się w miejscach widocznych i dostępnych dla ekip ratowniczych. Należy pamiętać o obowiązku okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – co najmniej raz na 2 lata albo każdorazowo, jeśli zaszły zmiany sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mają wpływ na zmianę warunków ochrony ppoż.

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru ma formę karty informacyjnej, która umieszczana jest w widocznych, łatwo dostępnych miejscach w budynkach. Znajdziemy tam skrócone informacje o postępowaniu w razie pożaru. Tak samo jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Dokument  być opracowany jako załącznik do IBP lub stanowić wyciąg z tej instrukcji, zawierający:

 • Zasady alarmowania osób przebywających w strefie zagrożenia,
 • Sposoby postępowania w przypadku pożaru.
 • Wykaz telefonów alarmowych.
 • Podpis właściciela, zarządcy budynku.

Ogólna instrukcja przeciwpożarowa

Ten typ instrukcji może być przygotowany z szablonu, który jest przeważnie zawsze taki sama dla budynków o tej samej funkcji. Możemy zatem spotkać się z ogólnymi instrukcjami  przeciwpożarowymi np. dla szkół, internatów, magazynów, warsztatów obróbki drewna itd.

Ogólna instrukcja przeciwpożarowa sporządzana jest dla:

 • Pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i warsztatowych oraz dla placów składowych i wiat.
 • Innych obiektów/pomieszczeń w zależności od potrzeb (np. dla hangarów, garażów, laboratoriów).

Taka instrukcja powinna zawierać pouczenie o obowiązku i zasadach zachowania bezpieczeństwa pożarowego, a także informacje dotyczące postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, sposoby zaalarmowania straży pożarnej oraz innych służb (w zależności od potrzeb). Z treścią instrukcji muszą być zaznajomieni wszystkie osoby, które przebywają w danym obiekcie (np. wszyscy pracownicy). Sama tablica powinna być czytelna i znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.

Udostępnij: