Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

2 maja 2018

Za zapewnienie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów. A kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Czym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa to dokument, który opracowywany jest w celu ustalenia wymagań ochrony przeciwpożarowej (w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym), które powinny być uwzględnione podczas eksploatacji obiektu. IBP musi być sporządzona dla obiektów użyteczności publicznej, np. szpitali, szkół, banków, galerii handlowych, zamieszkania zbiorowego, np. internaówt, hoteli, a także dla obiektów magazynowych, produkcyjnych czy inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem lub:

  • kubatura brutto budynku przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich) lub
  • kubatura brutto przekracza 1500 m3 (dla budynków inwentarskich) lub
  • powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 (dla obiektów innych).

IBP musi być opracowana zarówno dla istniejących budynków, które nie posiadają tego dokumentu, jak i dla nowopowstałych obiektów oraz dla obiektów, w których dokonano zmiany mającej wpływ na dotychczasowe warunki ochrony przeciwpożarowej. Do zapoznania się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zobligowani są wszyscy pracownicy, bez względu na to, jakie zajmują stanowisku. Wymagania prawne, które dotyczą opracowania dokumentu, jakim jest IBP znajdują się we wspomnianym już rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 roku. Przyjrzyjmy się, kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego? Czy trzeba mieć specjalne uprawnienia?

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej czynności te mogą być realizowane jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacji. Zatem kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego? Osoby, które posiadają wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony pożarowej, osoby z tytułem zawodowym technika pożarnictwa lub osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Sporządzić IBP mogą również osoby, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

 

Udostępnij: