Oddymianie klatek schodowych

Oddymianie klatek schodowych

15 listopada 2019

Skuteczne oddymianie klatek schodowych to element, który wpływa na bezpieczną ewakuację mieszkańców w przypadku pojawienia się zagrożenia.

Oddymianie klatek schodowych w świetle istniejących przepisów

Oddymianie klatek schodowych zapewnia bezpieczną ewakuację i umożliwia sprawne działanie ekip ratowniczym.

W Rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów znajdziemy zapis, który mówi:

„Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego polegających na (…): 

4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.’’

Zapisy dotyczące stosowania systemów oddymiania klatek schodowych znaleźć można również w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie

Systemy oddymiania klatek schodowych

Na system oddymiania klatek schodowych składa się  kilka, działających wspólnie elementów. Dzięki nim podczas pożaru z obiektu usuwane są szkodliwe substancje. Podstawowymi elementami są: okno lub klapa napowietrzająca, instalacja łącząca elementy systemu z czujnikami dymy i przyciskami bezpieczeństwa oraz klapa zewnętrzna lub okno oddymiające.

Oddymianie klatek schodowych – rodzaje systemów

Oddymianie klatek schodowych może być realizowane przez:

  • Naturalny przepływ powietrza i dymu, wywołany ciągiem termicznym i stratyfikacją termiczną dymów pożarowych od punktu nawiewu kompensacyjnego do punktu odbioru powietrza i dymu (klapy dymowej lub ściennego otworu oddymiającego) – są to systemy grawitacyjne.
  • Wymuszony przepływ powietrza i dymu od punktu nawiewu kompensacyjnego do punktu odbioru powietrza i dymu, wywołany działaniem instalacji nawiewu mechanicznego – są to systemy oddymiania z nawiewem mechanicznym.

Przy wejściu na klatkę powinien znajdować się w widocznym miejscu piktogram z oznaczeniem sytemu oddymiania.

W celu ujednolicenia podejścia do oznaczania rodzaju urządzenia przeciwpożarowego, które zastosowane jest na klatce schodowej, w przypadku systemu różnicowania ciśnienia, proponuje się stosowanie poniższego piktogramu:

Udostępnij: