Ograniczenie prędkości – znaki B-33 i B-34

Ograniczenie prędkości – znaki B-33 i B-34

11 lutego 2021

Ograniczenie prędkości – drogowe znaki zakazu B-33 i B-34.

Ograniczenie prędkości – znak B-33

Znak B-33 powinien być umieszczony tylko w przypadkach, gdy warunki drogowe, otoczenie drogi lub zastosowane oznakowanie ostrzegawcze i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą w niedostateczny sposób wskazywać kierującym na konieczność zmniejszenia prędkości.

Znak ten powinien być poprzedzony znakami ostrzegawczymi podającymi przyczyny tego ograniczenia (np. roboty na drodze, niebezpieczny zakręt, śliska jezdnia, inne niebezpieczeństwo). Nie stosuje się znaków B-33, jeśli kierujący w jednoznaczny, niebudzący wątpliwości sposób może ocenić geometrię drogi oraz jej stan techniczny. Liczba podana na znaku wyraża prędkość w km/h (podaje się ją z dokładnością do 10 km/h).

Prędkość podana na znaku B-33

Prędkość podawana na znaku B-33 nie powinny być mniejsza niż:

  • 50 km/h poza obszarem zabudowanym; niższe prędkości można stosować wyjątkowo na krótkich odcinkach, jeżeli spowodowane jest to stanem technicznym drogi lub obiektu drogowego albo nagłą zmianą geometrii drogi, która jest niezauważalna dla kierujących (np. mały promień łuku na łącznicy na węźle), a także przy czasowych zmianach organizacji ruchu;
  • 30 km/h w obszarze zabudowanym, chyba że zastosowano progi zwalniające.

W przypadku ograniczenia prędkości wynikającego ze stosowania progów zwalniających dopuszcza się ograniczenie prędkości poniżej 30 km/h, odpowiednio do kształtu i wymiaru progów. W tym przypadku liczba wyrażająca ograniczenie prędkości na znaku B-33 może być podawana z dokładnością do 5 km/h.

Dokąd obowiązuje ograniczenie prędkości określone znakiem B-33?

Ograniczenie określone znakiem B-33 obowiązuje do miejsca umieszczenia znaku określającego początek strefy zamieszkania, początek lub koniec obszaru zabudowanego. Jeżeli za znakiem określającym początek lub koniec obszaru zabudowanego ma obowiązywać prędkość wyrażona umieszczonym wcześniej znakiem B-33, to znak z taką prędkością należy powtórzyć za znakiem D-42 lub D-43.

Koniec ograniczenia prędkości – znak B-34

Znak B-34 stosuje się w celu uchylenia ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33. Znak „koniec ograniczenia prędkości” umieszcza się na końcu odcinka drogi o ograniczonej prędkości, jeżeli ograniczenie to nie zostało uchylone przez skrzyżowanie.

Udostępnij: