Organizacja stanowisk pracy a bezpieczeństwo pracowników

Organizacja stanowisk pracy a bezpieczeństwo pracowników

24 stycznia 2019

Wymagania związane z tym, jak powinna wyglądać organizacja stanowiska pracy, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników.

Dobra organizacja stanowisk pracy może znacznie przyczynić się do efektywności pracy. Oprócz dostosowania stanowisk pracy do wykonywanych czynności oraz potrzeb pracowników konieczne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni. Wymiary wolnej, czyli nie zajętej przez urządzenia, powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu, wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

Organizacja stanowisk pracy

Organizacja stanowisk pracy, na których występuje ryzyko urazów

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko:

  • pożaru,
  • wybuchu,
  • upadku lub wyrzucenia przedmiotów,
  • pojawienia się czynników szydliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,

powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia ochronne.

Organizacja stanowisk pracy powodującej występowanie czynników szkodliwych

Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni na te czynniki.

Usytuowanie stanowisk pracy

Stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronienie przed zagrożeniami, związanymi w szczególności:

  • Z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym wiatrem i spadającymi przedmiotami.
  • Ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, jak również szkodliwymi gazami, parami lub pyłami.

W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

Udostępnij: