Pożar w zakładzie pracy – jak działać? Pracownik i pracodawca

Pożar w zakładzie pracy – jak działać? Pracownik i pracodawca

26 lutego 2018

Znaki ochrony przeciwpożarowejznaki ewakuacyjne muszą znajdować się w każdym budynku użyteczności publicznej – również w miejscu pracy. Prawidłowe oznakowanie (które powinno spełniać wymogi normy PN-EN ISO 7010:2012) pomaga w przeprowadzeniu akcji gaśniczej oraz w bezpiecznej i sprawnej ewakuacji ludzi. Tyle teorii. A w praktyce? Co powinniśmy zrobić, jeśli  wybuchł pożar w miejscu pracy? Jak działać, jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i współpracownikom?

Instrukcja pożarowa

Pracodawca ma obowiązek wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje BHP oraz w instrukcje pożarowe (wynika to zapisów Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Powinny one być czytelne i znajdować się w łatwo dostępnych miejscach. Problem polega na tym, że w sytuacji realnego zagrożenia, gdy wybuchnie pożar w miejscu pracy, raczej nikt nie będzie czytał instrukcji – wówczas będzie liczyła się sprawność działania. Dobrze poznać ogólne zasady, którymi należy kierować się w razie pożaru.

Alarmowanie o niebezpieczeństwie

W razie pożaru, który nastąpił w zakładzie pracy, pracownik musi niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby ratunkowe.

Uwaga! Obowiązek zawiadomienia straży pożarnej regulowany jest prawnie (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.

Oczywiście należy również zaalarmować wszystkie osoby, które przebywają w budynku, a jeśli zachodzi taka konieczność – zarządzić ewakuację, pilnując przy tym, by przebiegała ona sprawnie i bez paniki. W miarę możliwości należy również zabezpieczyć mienie przed pożarem i osobami postronnymi.

Pożar w miejscu pracy – jak zgłosić służbom ratunkowym?

W przypadku zauważenia pożaru pracownik jest zobowiązany powiadomić służby ratunkowe – pożar można zgłosić, dzwoniąc pod numer:

  • 997 – Policja,
  • 998 – Straż pożarna,
  • 112 – jednolity, ogólnoeuropejski numer alarmowy.

Po połączeniu się z dyżurnym należy spokojnie i wyraźnie podać:

  • Swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego zgłaszana jest informacja o zdarzeniu.
  • Informacje o tym, gdzie wybuchł pożar (nazwa obiektu, adres, wskazówki dojazdu), na którym piętrze.
  • Informacje o tym, czy pożar stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Rozmowę można zakończyć dopiero wówczas, gdy dyżurny potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.

O czym jeszcze pamiętać?

Jeśli pożar jest możliwy do ugaszenia w zarodku, należy użyć odpowiednich środków ochrony pożarowej (gaśnice, koce gaśnicze). Ważne jest przy tym, żeby nie gasić wodą urządzeń elektrycznych, które mogą być pod napięciem.

Pamiętajmy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego jeśli nie jesteśmy w stanie opanować pożaru, nasze działania powinny ograniczyć się do zaalarmowania odpowiednich służb (w świetle przepisów do obowiązków pracownika na wypadek pożaru należy powiadomienie służb), wyprowadzenia osób z miejsca zagrożenia i, jeśli jest taka potrzeba, udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.

Udostępnij: