Oznakowanie parkingu – znak D-18 „parking”

Oznakowanie parkingu – znak D-18 „parking”

18 stycznia 2021

Jak wygląda oznakowanie parkingu – drogowe znaki informacyjne D-18, D-18a i D-18b.

Znak D-18 „parking”

Znak D-18 stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do postoju pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych. Jeśli na parkingu dopuszczone jest pozostawienie przyczep kempingowych, to pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-23e. Jeśli natomiast parking przeznaczony jest do postoju tylko określonego rodzaju pojazdów, to w dolnej części znaku umieszcza się symbol pojazdu, zgodny z piktogramami na tabliczkach T-23 lub na znaku F-20.

Jeżeli takie miejsce zostało specjalnie zbudowane poza drogą, to znak D-18 stosuje się i umieszcza zgodnie z ogólnymi zasadami umieszczania znaków informacyjnych. Znak D-18 stosuje się do oznaczenia początku chodnika, na którym dopuszczono postój pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczjącej 2,5 t.

Oznakowanie parkingu – tabliczki wskazujące na sposób parkowania

W razie wskazania określonego sposobu parkowania pojazdów na drodze, pod znakiem D-18 „parking” umieszcza się odpowiednią tabliczkę T-30.

Dla wyznaczenia postoju po lewej stronie drogi stosuje się tabliczki T-30 o odpowiednio odwróconym symbolu.

Jeśli postój został wskazany znakami D-18 z tabliczkami T-30, to na kończy odcinka przeznaczonego do postoju umieszcza się znak „parking” z tabliczką T-3a. Oznakowanie takie dopuszcza się również w innych miejscach, w których występują wątpliwości co do miejsca i sposobu parkowania.

Znak D-18a

W dolnej części znaku D-18 dopuszcza się umieszczenie napisu określającego rodzaj parkingu, np. leśny, płatny, strzeżony itp. Lub symbolu koperty.

Znak D-18a „parking – miejsca zastrzeżone” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.

Pod znakiem D-18a mogą być umieszczone tabliczki określające użytkowników lub rodzaj pojazdów, dla których parking jest przeznaczony, np. tylko dla zaopatrzenia, tylko dla karetek pogotowia itp., ewentualnie z podaniem, w jakich godzinach wynikające stąd ograniczenia dotyczą innych użytkowników ruchu.

W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, pod znakiem D-18a umieszcza się tabliczkę T-29.

Oznakowanie parkingu – znak D-18b

Znak D-28b „parking zadaszony” stosuje się w celu wskazania parkingu, na którym miejsca przeznaczone do postoju pojazdów znajdują się w budynku lub pod wiatą. W dolnej części znaku D-18b lub na tabliczce pod znakiem można umieszczać symbole anglojęzyczne jak dla znaku D-18.

Udostępnij: