Palarnia w miejscu pracy – co na ten temat mówią przepisy?

Palarnia w miejscu pracy – co na ten temat mówią przepisy?

2 listopada 2021

W świetle obowiązujących przepisów w miejscach publicznych obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych (w tym również e-papierosów i nowatorskich wyrobów tytoniowych). Czy pracodawca może wyznaczyć wyodrębnione miejsce, w którym dozwolone jest palenie? Jakie wymagania musi spełniać palarnia w miejscu pracy?

Czy w miejscu pracy można palić papierosy i wyroby tytoniowe?

Przepisy zabraniają palenia tytoniu m.in. na terenach zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych sytemu oświaty, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, a także w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wcześniej wymienione. Właściciel lub zarządzający może jednak wyznaczyć dla pracowników palarnię.

Palarnia – definicja

Według definicji znajdującej się w ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych palarnia to wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące  wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych (w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych). Palarnia powinna być zaopatrzona w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń.

Zakaz palenia – oznakowanie

Właściciel lub zarządzający obiektem, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, zobligowany jest do umieszczenia w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o tym zakazie.

Palarnia w miejscu pracy w świetle przepisów

Wymagania, jakie powinna spełniać palarnia w miejscu pracy, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia palenie tytoniu w zakładach pracy dozwolone jest wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (palarniach) lub w innych wyodrębnionych miejscach wyposażonych w dostateczną liczbę popielniczek.

Palarnia w miejscu pracy – wymagania

Palarnia lub miejsce przeznaczone do palenia tytoniu powinny być usytuowana w taki sposób, by osoby niepalące nie były narażone na wdychanie dymu tytoniowego. W takim pomieszczeniu powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, z tym zastrzeżeniem, że powierzchnia poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 8 m2.

W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Udostępnij: