Co to jest i co zawiera plan BIOZ?

Co to jest i co zawiera plan BIOZ?

16 czerwca 2022

Plan BIOZ to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sporządza go lub zleca jego sporządzenie kierownik budowy przed rozpoczęciem prac. Plan BIOZ opracowuje się w oparciu o informację BIOZ, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych. Kiedy konieczne jest sporządzenie planu BIOZ i co taki plan zawiera?

Kiedy sporządza się plan BIOZ?

Plan BIOZ sporządza się, jeśli:

 • przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
 • w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego.

Jak wygląda plan BIOZ?

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie zawiera stronę tytułową, część opisową oraz część rysunkową, którą sporządza się na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagane przepisami Prawa budowlanego.

Część tytułowa

W tej części znajdują się następujące informacje:

 • nazwa i adres obiektu budowlanego;
 • imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres;
 • imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej plan BIOZ.

Część opisowa

Część opisowa zawiera w szczególności:

 • zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
 • wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce;
 • wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
 • informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń;
 • informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót;
 • informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
 • określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie;
 • wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Część rysunkowa

W tej części znajduje się:

 • czytelna legenda;
 • oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
 • rozmieszczenie urządzeń ppoż. razem z parametrami poboru materiałów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
 • rozmieszczenie niezbędnego sprzętu ratunkowego;
 • rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
 • rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej;
 • przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
 • lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Udostępnij: