Podstawowe pojęcia BHP

Podstawowe pojęcia BHP

31 lipca 2018

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku określa ogólnie przepisy bhp obowiązujące w zakładach pracy. Dotyczą one obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenów zakładów pracy, pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz procesów pracy. Jakie pojęcia BHP warto znać w kontekście tego dokumentu?

Podstawowe pojęcia BHP – lista

 • OSŁONA – element lub zestaw elementów konstrukcyjnych, który służy do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów, układów roboczych maszyn lub innego urządzenia technicznego.
 • POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE – szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie (z wyjątkiem stołówek), pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników, a także pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 • POMIESZCZENIE PRACY – pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym to pomieszczeniu wykonywana jest praca. Za pomieszczenia pracy nie uważa się pomieszczeń, w których:
  • Łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy albo praca polega na krótkotrwałym przebywaniu, związanym z dozorem, konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku.
  • Mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu obsługi tych procesów, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy.
  • Jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w tych pomieszczeniach pracowników, zajmujących się obsługą.

Podstawowe pojęcia BHP – lista, c.d.

 • POMIESZCZENIE STAŁEJ PRACY – pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny.
 • POMIESZCZENIE CZASOWEJ PRACY – pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.
 • PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – przepisy ustawy Prawo budowlane oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
 • RYZYKO ZAWODOWE – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą. Zdarzenia te mogą powodować straty, a w szczególności przyczyniać się do występowania u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych, które występują w środowisku pracy, lub sposobu wykonywania pracy.
Udostępnij: