Zagrożenia w miejscu pracy

Zagrożenia w miejscu pracy

19 marca 2018

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, np. poprzez zapewnienie odzieży ochronnej i roboczej oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Aby podejmować właściwe działania prewencyjne, związane z ochroną zdrowia osób zatrudnionych, należy najpierw poznać potencjalne zagrożenia w miejscu pracy.

Zagrożenia w miejscu pracy – jak rozumieć termin?

Zgodnie z europejskimi wytycznymi zagrożenie w miejscu pracy to potencjalne źródło szkody, np. urazu czy innego rodzaju pogorszenie stanu zdrowia. Można mówić o zagrożeniu, podając źródło jego pochodzenia (np. zagrożenie mechaniczne) lub charakter szkody (np. zagrożenie zatruciem).

Zagrożenie w miejscu pracy może występować permanentnie (np. podczas użytkowania narzędzi lub maszyn) albo może pojawić się nieoczekiwanie, w wyniku niezamierzonego działania. Jeśli pracownik narażony jest na co najmniej jedno zagrożenie, skutkujące szkodą – natychmiast lub dopiero po upływie jakiegoś czasie, mówimy o sytuacji zagrożenia. Natomiast ryzyko zawodowe jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia szkody.

Klasyfikacja czynników zagrożeń

Zagrożenie występuje wówczas, gdy pracownik narażony jest na oddziaływanie pewnych czynników. Według normy PN-N-18004:2001 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) czynniki zagrożeń w miejscu pracy dzielimy na:

  • Czynniki szkodliwe – ich oddziaływanie prowadzi (lub może prowadzić) do schodzenia, np. hałas. Czynnik szkodliwy może, w zależności od stopnia od oddziaływania i innych warunków, stać się niebezpieczny.
  • Czynniki niebezpieczne – oddziaływanie tego rodzaju czynników prowadzi (lub może prowadzić) do urazu (natychmiast), np. wypadki przy pracy.
  • Czynniki uciążliwe – nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia, ale utrudniają pracę, zmniejszają komfort i przyczyniają się w istotny sposób do obniżenia zdolności wykonywania pracy lub powodują zmniejszenie wydajności.

Zagrożenia w miejscu pracy

Zagrożenia w miejscu pracy można podzielić na 4 kategorie:

  • Fizyczne – np. czynniki, które mogą prowadzić do urazów (np. poruszające się maszyny, ostre elementy), hałas, pyły, promieniowanie, elektryczność, wibracje, pole elektromagnetyczne, oświetlenie.
  • Chemiczne – mogą być sklasyfikowane w zależności od sposobu wchłaniania (np. przez skórę, drogi oddechowe, przewód pokarmowy czy błony śluzowe) lub w zależności od skutków i rodzaju oddziaływania na organizm (np. rakotwórcze, toksyczne, uczulające, mutagenne).
  • Biologiczne – takie, które mogą być przyczyną zakażeń, zatruć lub alergii, m.in. wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty wewnętrzne.
  • Psychofizyczne – obejmują obciążenie fizyczne (statyczne, dynamiczne), nerwowo-psychiczne (np. obciążenie umysłu, stres, obciążenie emocjonalne).

Jeżeli w miejscu pracy występują czynniki szkodliwe, pracodawca jest zobowiązany:

  • przeprowadzić pomiary tych czynników,
  • dokonać oceny narażenia pracowników na te czynniki,
  • poinformować pracowników o poziomie stężenia lub natężenia, które występuje w miejscu pracy.
Udostępnij: