Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – przepisy ogólne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – przepisy ogólne

7 sierpnia 2018

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie, pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku i/lub do ogrzewania się pracowników, a także pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. Wymagania dla tego rodzaju pomieszczeń znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku.

Ogólne wymagania

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem. Przejście to, w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy, powinno być również ogrzewane. Usytuowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno uniemożliwiać pracownikom, którzy z nich korzystają, przechodzenie przez pomieszczenia, gdzie stosowane są substancje trujące lub materiały zakaźne albo wykonywane są prace szczególnie brudzące – jeśli pracownicy nie pracują w kontakcie z tymi czynnikami.

Wymagania techniczne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być ogrzewane, oświetlone i wentylowane – zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami. Wysokość takich pomieszczeń nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m. Dopuszczalne jest zmniejszenie wysokości pomieszczeń do 2,2 m w świetle, jeżeli usytuowane są w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – wymogi BHP

Obowiązkiem pracodawcy jest utrzymywanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (oraz znajdujących się w nich urządzeń) w stanie, który zapewnia bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników. Podłoga i ściany tych pomieszczeń powinny być tak wykonane, aby możliwie ławo było utrzymywanie w nich czystości. Ściany, co najmniej do wysokości 2 m, powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci. Na podłogach umywalni i natrysków, wykonanych z materiałów o dużym przewodnictwie ciepła, należy ułożyć, w miejscach mycia się, podkładki izolujące (podesty).

Szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępu

Tego rodzaju pomieszczenia powinny być urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Nie dotyczy to zakładów pracy, w których zatrudnionych jest do dziesięciu pracowników na jednej zmianie i pod warunkiem zapewnienia możliwości osobnego korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń.

Pracodawca, który zatrudnia do dwudziestu pracowników, powinien zapewnić im co najmniej dwa ustępu i umywalki, a także odpowiednie warunki do higienicznego przechowywania odzieży własnej (domowej), roboczej i ochronnej oraz do higienicznego spożywania posiłków. Jeśli w takim zakładzie pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace brudzące lub nie występują szczególne wymagania sanitarne, to miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu.

Dostosowanie urządzeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudnia pracowników niepełnosprawnych, powinien zapewnić dostosowanie urządzeń higieniczno-satnitarnych oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Udostępnij: