Pomieszczenia pracy

Pomieszczenia pracy

4 września 2018

Pomieszczenia pracy powinny spełniać szereg wymogów, dotyczących m.in. bezpieczeństwa pracowników, oświetlenia, ogrzewania i wentylacji czy ich kubatury. Co konkretnie mówią przepisy na temat pomieszczeń pracy?

Obowiązki pracodawcy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, o którym mowa jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997, jest utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku. Pracodawca zobowiązany jest również zapewniać ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań BHP.

Pomieszczenia pracy oraz ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności należy w nich zapewnić:

  • oświetlenie (naturalne i sztuczne),
  • odpowiednią temperaturę,
  • wymianę powietrza.

Ponadto pomieszczenia pracy należy zabezpieczyć przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.

Pomieszczenia pracy a czynniki szkodliwe dla zdrowia

W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, takie jak np. wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły czy pary, powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Ściany i sufity pomieszczeń pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia pracowników lub pyły niebezpieczne pod względem wybuchowym powinny mieć pokrycie ochronne. Takie pokrycie ma zabezpieczać przed adsorpcją oraz gromadzeniem się pyłu i musi być przystosowane do łatwego czyszczenia lub zmywania.

Niebezpieczeństwo wybuchu

Jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych robót lub rodzaj stosowanych urządzeń może zachodzić niebezpieczeństwo wybuchu, to stropy, dachy i ściany pomieszczeń pracy powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa dla tego rodzaju robót lub znajdujących się tam urządzeń, a także zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Udostępnij: