Wysokość pomieszczeń pracy i powierzchni roboczej

Wysokość pomieszczeń pracy i powierzchni roboczej

9 października 2018

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy to kolejne zagadnienie, którym zajmuje się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dobierz wysokość powierzchni roboczej do rodzaju wykonywanej pracy. Sprawdź, jaka powinna być wysokość pomieszczenia biurowego, a jaka w pomieszczeniu do pracy, w którym występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy – przepisy ogólne

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy, np. pomieszczeń biurowych, powinny zapewnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy przy tym uwzględnić rodzaj wykonywanej pracy, stosowane technologie oraz czas przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.

Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Jeśli chodzi o wolną powierzchnię podłogi (takiej, która nie jest zajęta przez urządzenia techniczne czy sprzęt), to na każdego pracownika powinno przypadać jej co najmniej 2 m2.

Wysokość pomieszczenia stałej pracy

Wysokość pomieszania stałej pracy nie może być mniejsza niż:

  • 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
  • 3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace, które powodują występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Wysokość tych pomieszczeń może zostać obniżona, o ile zostanie zastosowana klimatyzacja i pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy – obniżenie wysokości pomieszczeń

Wysokość pomieszczenia pracy, w którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, może być zmniejszona do:

  • 2,3 m w świetle – może to nastąpić w dwóch przypadkach:

– Jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest maksymalnie 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia.

–  W pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości, mieszczącym się w budynku mieszkalnym. Przy wykonywanych pracach nie mogą występować pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia, a hałas nie może przekraczać dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych, określonych w Polskich Normach. Na jednego pracownika musi przypadać co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia.

  • 2,2 m w świetle – w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym oraz w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do większego pomieszczenia.

Minimalna wysokość pomieszczeń pracy

Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż:

  • 2,2 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
  • 2,5 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń – pomieszczenia o stropie pochyłym

W pomieszczeniach pracy o stropie pochyłym wymagania określone w Rozporządzeniu stosuje się do średniej wysokości pomieszczenia. Jednak wysokość pomieszczenia w najniższym miejscu nie może być mniejsza w świetle niż 1,9 m (licząc od poziomu podłogi do najniżej położonej części konstrukcyjnej sufitu).

Udostępnij: