Budynki mieszkalne – oznakowanie

Budynki mieszkalne – oznakowanie

6 września 2017

Dom, bez względu na to, czy mówimy o mieszkaniu w bloku lub kamienicy, czy o domku jednorodzinnym, jest miejscem, w którym powinniśmy czuć się dobrze, swobodnie, a przede wszystkim bezpiecznie. Chociaż na co dzień, być może, nie zdajemy sobie z tego sprawy,

a przepisy BHP kojarzymy wyłącznie z przestrzenią publiczną, to również budynki mieszkalne powinien spełniać określone wymogi bezpieczeństwa (np. w kwestii ochrony przeciwpożarowej). Ponadto każdy dom musi spełniać odpowiednie wymagania techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). W budynkach mieszkalnych nie powinno zabraknąć także tablic informacyjnych i innych niezbędnych oznaczeń związanych z użytkowaniem przestrzeni.

Tablice informacyjne

Informacje adresowe

Zgodnie z prawem wszystkie nieruchomości, w tym budynki mieszkalne, muszą posiadać tablice informacyjne z danymi adresowymi. Taka tablica powinna być umieszczona na frontowej ścianie i zawierać dane o numerze nieruchomości i nazwie ulicy, na której się znajduje (ewentualnie może znajdować się na niej nazwa miejscowości). W nocy tablica z danymi powinna być oświetlona. Należy pamiętać, że nie możemy jej umieścić jedynie na ogrodzeniu – na ogrodzeniu umieszczamy dodatkowo, w sytuacji, gdy nieruchomość stoi dalej od drogi.

AKTY PRAWNE:

Informacje o budowie

Na terenie każdej budowy (lub rozbiórki), która wymagała pozwolenia na budowę, powinna znajdować się odpowiednia tablica informacyjna – bez względu na to, czy jest to inwestycja prywatna, czy też nie. Wynika z tego, że również podczas budowy budynku mieszkalnego należy umieścić stosowną tablicę budowlaną. Jej kolor, kształt oraz dane, jakie musi zawierać są ściśle określone przez przepisy. Tablica powinna być umieszczona na terenie budowy, w widocznym miejscu, które umożliwia swobodne odczytanie jej treści. Wykonana powinna być ze sztywnej płyty o kształcie prostokąta i wymiarach 90 cm x 70 cm. Tablice informacyjne na budowie są koloru żółtego, natomiast umieszczone na niej napisy muszą być czytelne, a ich wysokość powinna mieć co najmniej 4 centymetry.

AKTY PRAWNE:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Bezpieczeństwo pożarowe i drogi ewakuacyjne

W każdym budynku, w którym przebywają ludzie, a więc także i w budynku mieszkalnym, należy zadbać o prawidłowe oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz umieszczenie znaków związanych z ochroną pożarową, np. tablicy z instrukcją postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Warto przypomnieć, że obowiązek wyposażenia budynku mieszkalnego w stosowne znaki bezpieczeństwa spoczywa na właścicielach, zarządcach oraz ich użytkownikach (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). Znaki powinny być czytelne i spełniać wymagane normy. Obecnie obowiązującą normą dla znaków bezpieczeństwa pożarowego jest PN-EN ISO 7010:2012, a dla znaków ewakuacyjnych – PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-92-N-01256-02.

Tablice urządzeń elektrycznych

Tablice urządzeń elektrycznych to kolejna grupa znaków, którą możemy spotkać w budynkach mieszkalnych. Są to znaki o charakterze ostrzegawczym. Przestrzegają one przed niebezpieczeństwem związanym z urządzeniami podłączonymi do prądu, mogącymi stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Inne piktogramy informacyjne

W budynkach mieszkalnych możemy spotkać także inne piktogramy informacyjne, m.in. oznaczenia urządzeń dla niepełnosprawnych czy znaki związane z przestrzeganiem ogólnych zasad życia społecznego.

Udostępnij: