Praca przy komputerze – obowiązki pracodawcy

Praca przy komputerze – obowiązki pracodawcy

26 października 2021

Praca przy komputerze jest zajęciem uciążliwym. Jeśli stanowiska pracy nie są odpowiednio zorganizowane, może powodować obciążenia psychiczne, a także prowadzić do obciążenia wzroku i  układu mięśniowo-szkieletowego. W jaki sposób pracodawca powinien zorganizować stanowisko pracy przy komputerze, aby osoby zatrudnione w jak najmniejszym stopniu odczuwały dyskomfort?

Wymagania dla stanowisk, na których  głównym narzędziem pracy są komputery (również laptopy), określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek przeprowadzania na takich stanowiskach pracy oceny warunków pracy w aspekcie:

  • organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów w sposób zapewniający spełnienie wymagań BHP;
  • stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym;
  • obciążenia narządu wzorku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników;
  • obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem;
  • obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Ocena powinna być przeprowadzana w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk, a także po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy. Na podstawie tej oceny pracodawca zobowiązany jest podejmować działania, które mają na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń.

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić przerwę?

Przepisy jasno wskazują na to, że pracodawca musi zapewnić pracownikom co najmniej 5-minutową przerwę (wliczaną do czasu pracy) po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Oprócz tego powinien zapewnić łączenie przemienne pracy związanej z obsługą komputera z innymi rodzajami prac, które nie obciążają narządu wzorku i są wykonywane w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Praca przy komputerze – ochrona zdrowia

Pracownicy, którzy zatrudnieni są na stanowiskach z monitorami ekranowymi, powinni mieć zapewnioną przez pracodawcę profilaktyczną opiekę zdrowotną. Warto wspomnieć, że pracodawca ma również obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeśli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotne wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy komputerze.

Udostępnij: