Prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej

Prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej

19 czerwca 2018

Głównym zadaniem odzieży ochronnej jest ochrona pracowników przed niebezpiecznymi lub szkodliwymi warunkami (np. przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą, przed zagrożeniami mechanicznymi). Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego dostarczenia pracownikom odpowiedniego stroju ochronnego. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku wyszczególnione zostały prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej.

Prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej, to te, które stwarzają ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników (poprzez narażenie na działanie wody, czynników chemicznych, pyłowych, mechanicznych i biologicznych, a także wysokiej i niskiej temperatury).

Prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej – szczegółowa lista

 • Prace w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych, biologicznych i pyłów.
 • Prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych.
 • Prace w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach i innych podobnych miejscach (gdzie występuje narażenie na kontakt z wilgotnymi lub mokrymi ściankami).
 • Prace na zewnątrz pomieszczeń (w narażeniu na deszcz, chłód).
 • Prace w pomieszczeniach o bardzo niskiej temperaturze (również w komorach chłodniczych).
 • Przenoszenie ładunków o wysokiej temperaturze lub przebywanie w ich pobliżu.
 • Prace w wysokiej temperaturze (pochodzenia technologicznego).
 • Spawanie, kucie, odlewanie metali.

Prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej – przegląd, c.d.

 • Prace, które stwarzają ryzyko zapalenia odzieży od płomienia, gorących odprysków metali lub żużla.
 • Prace wykonywane w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, ostrych krawędziach i innymi przedmiotami, stwarzającymi ryzyko urazu.
 • Podczas oczyszczania odlewów, piaskowania, śrutowania wyrobów.
 • Prace narażające na zamoczenie ciała lub przesiąknięcie odzieży w wyniku stosowania wody, roztworów, kąpieli, mas ciekłych, olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, wilgotnych, oleistych lub tłustych.
 • Prace, podczas których pracownicy muszą być dobrze widoczni (m.in. prace wykonywane na torach kolejowych, w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów, w transporcie dołowym kopalń, w transporcie wewnątrzzakładowym.
 • Prace w narażeniu na zanieczyszczenie ciała:
  • substancjami podatnymi na gnicie,
  • substancjami zainfekowanymi,
  • odpadami.

Prace te mogą być wykonywane: w zakładach zajmujących się opróżnianiem szamb lub zbiorników na gnojówkę, laboratoriach biologicznych, w ubojniach, rzeźniach, wytwórniach konserw mięsnych lub rybnych, zakładach przetwórstwa podrobów oraz w innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko podobnych zanieczyszczeń.

Udostępnij: