Procedury oceny typu WE

Procedury oceny typu WE

24 lipca 2018

Ocena zgodności typu WE wymagana jest dla środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji. Producent musi wykazać, że ŚOI, a także proces produkcji jest zgodny z wymaganiami norm zharmonizowanych i określonych przepisów prawnych. Procedury oceny typu WE opisane zostały w Dyrektywie 89/686/EWG.

Jak wyglądają procedury oceny typu WE?

Ocenę typu WE przeprowadza notyfikowana jednostka kontroli. Procedury oceny typu WE wyglądają następująco:

Ocena dokumentacji technicznej producenta

Jednostka notyfikowana przeprowadza najpierw kontrolę dokumentacji technicznej producenta. Jest to konieczne, aby stwierdzić, czy dokumentacja ta jest odpowiednia w odniesieniu do postanowień norm zharmonizowanych. Jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane lub producent zastosował je tylko częściowo, jednostka notyfikowana sprawdza odpowiedniość specyfikacji technicznych, zastosowanych przez producenta, w odniesieniu do podstawowych wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Ocena wzoru

Kolejnym etapem procedury oceny typu WE jest ocena wzoru. Jednostka kontroli sprawdza, czy dany ŚOI został wyprodukowany zgodnie z dokumentacją techniczną producenta oraz to, czy ŚOI może być używany całkowicie bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. Na tym etapie przeprowadzane są niezbędne badania i testy, które mają stwierdzić zgodność wzoru z normami zharmonizowanymi.

Jeżeli producent nie zastosował norm zharmonizowanych lub zastosował je tylko częściowo, jednostka notyfikowana przeprowadza niezbędne badania i testy. Mają one na celu stwierdzić zgodność wzoru ze specyfikacjami technicznymi, które podane zostały przez producenta, z zastrzeżeniem ich odpowiedniości w odniesieniu do wymagań norm.

Procedury oceny typu WE – dalsze postępowanie

Jeśli wzór danego środka ochrony osobistej spełnia odpowiednie przepisy, wówczas jednostka kontroli wydaje świadectwo badania typu WE i powiadamia o tym wnioskodawcę. Świadectwo badań zawiera:

  • wyniki badań,
  • informacje o warunkach związanych z jego wystawieniem,
  • opisy i rysunki, niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego wzoru.

Dokumentację techniczną należy przechowywać do dyspozycji właściwych władz przez 10 lat od wprowadzenia ŚOI na rynek.

Udostępnij: