Progi zwalniające U-16

Progi zwalniające U-16

13 sierpnia 2019

Progi zwalniające to urządzenia BRD, które stosowane są w celu ograniczania prędkości pojazdów.

Progi zwalniające wykonane są w formie wygarbienia. Można je stosować w obszarze zabudowanym, na drogach następujących klas technicznych:

 • lokalna (L),
 • dojazdowa (D),
 • wyjątkowo zbiorcza (Z).

Progi zwalniające a prędkość pojazdów

W celu niedopuszczenia do najechania na próg zwalniający z nadmierną prędkością dopuszcza się stosowanie geometrycznych lub technicznych elementów, które wymuszają zmniejszenie prędkości pojazdu co najmniej do 120% granicznej prędkości przejazdu przez próg. Elementami takimi mogą być poprzeczne przegrody na jezdni, m.in. w strefach ruchu uspokojonego, tzw. szykany, poprzeczne wysepki, kwietniki itp. Ustawiane są one po to, by wymusić na kierowcy zmianę kierunku lub toru ruchu.

Progi zwalniające przepisy – szczegółowe wytyczne dot. umieszczania

Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających:

 • na drogach krajowych i wojewódzkich,
 • na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach głównych (G),
 • na ulicach i drogach wjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,
 • na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych,
 • na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25,
 • na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Progi zwalniające nie mogą być umieszczane dalej niż:

 • 60 m od linii zatrzymania przy znakach B-20 lub B-32,
 • 40 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi o promieniu wewnętrznym Rmax = 23 m i kącie zwrotu większym niż 70°,
 • 60 m od miejsca lub obiektu wymuszającego zmniejszenie prędkości pojazdów, np. skrzyżowania ulic lub dróg, wymagające zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70°.

Progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż:

 • 40 m od skrzyżowania ulic lub dróg,
 • 20 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi, gdy wewnętrzny promień łuku jest mniejszy od 50 m,
 • 20 m od punktu początkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10%,
 • 30 m od przejścia dla pieszych (nie dotyczy progów z przejściami dla pieszych),
 • 20 m przed i za przejazdem kolejowym oraz 15 m przed i za przejazdem tramwajowym, licząc od skrajnej szyny toru na przejeździe,
 • 25 od najbliższej części wiaduktu lub innej konstrukcji nośnej.

Progi a inne konstrukcje

Ponadto progi zwalniajże nie mogą być umieszczane na obiektach mostowych i w tunelach, nad konstrukcjami inżynierskimi, takimi jak przepusty, przejścia podziemne czy komory instalacji wodociągowych, oraz w odległości mniejszej niż 25 m – ze względu na niszczący wpływ wstrząsów powodowanych przejeżdżaniem pojazdów.

Progi zwalniające rodzaje

Ze względu na ukształtowanie w planie drogi progi zwalniające dzielimy na:

 • listwowe – wykonane na szerokości całej drogi w formie elementu listwowego jednolitego lub składanego z segmentów;
 • płytowe – wykonane w formie płyty poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukcji (jeśli długość płyty jest większa niż 4 m, to dopuszcza się wyznaczanie przejść na pieszych na tego rodzaju progach);
 • wyspowe – wykonane w formie wydzielonej wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni.

Progi a odwadnianie jezdni

Urządzenia do odwadniania jezdni muszą być wykonane i utrzymane tak, by wykluczone było powstawanie kałuży wody lub tafli lodu przed i za progiem zwalniającym. W przypadku trudności w zapewnieniu takiego odwodnienia dopuszczalne jest stosowanie progów skróconych. Odwodnienie jezdni odbywa się wówczas ciekiem przykrawężnikowym.

Progi zwalniające – oznakowanie

Progi zwalniające powinien poprzedzać znak A-11a.

Serie progów

W zależności od potrzeb  progi zwalniające mogą być stosowane pojedynczo lub w seriach, liczących co najmniej 3 progi. W przypadku serii progów każdy kolejny próg umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 20 m i nie większej niż 150 m od progu poprzedzającego. Odległość między poszczególnymi progami w serii należy wyznaczać w oparciu o warunki lokalne, natężenie ruchu itp.

Ograniczenie prędkości

Jeżeli na danej ulicy lub obszarze obowiązuje ograniczenie prędkości do wartości, która umożliwia łagodny przejazd przez próg, to przed progiem umieszcza się tylko znak A-11a „próg zwalniający” z tabliczką T-1, określającą odległość do progu./

W uzasadnionych przypadkach zaleca się stosowanie znaku A-11a z tabliczką T-2.

Udostępnij: