Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy

21 listopada 2019

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy ma obowiązek przygotować odpowiedni protokół. Protokół powypadkowy powinien być sporządzony nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Ustalenie okoliczności przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż 14 dni, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn opóźnienia w treści protokołu powypadkowego. Zespół powypadkowy sporządza protokół w niezbędnej liczbie egzemplarzy, który, wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową, dostarcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.

Rozbieżność zdań członków zespołu powypadkowego

Każdy członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu odrębne zdanie, które musi być uzasadnione. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu decyduje pracodawca.

Zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego

Zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego jeszcze przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany ma prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń, które zawarte zostały w protokole. Zgodnie z przepisami poszkodowany ma również prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii.

Protokół powypadkowy a prawo do świadczeń

Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy lub że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń, które przysługują z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

Do protokołu powypadkowego dostarcza się zapis wyjaśnień poszkodowanego oraz informacje uzyskane od świadków wypadku. Do protokołu powinny być dołączone także inne dokumenty zebrane w trakcie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku – np. opinia lekarza lub innych specjalistów czy fotografie miejsca wypadku.

Zatwierdzenie protokołu przez pracodawcę

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca – nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Jeśli do treści protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia poszkodowanego (lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika) albo nie odpowiada on warunkom określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, to pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy zespołowi powypadkowemu w celu wyjaśnienia i uzupełnienia.

Po dokonaniu niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień zespół powypadkowy sporządza, nie później niż w terminie 5 dni, nowy protokół powypadkowy. Do nowo sporządzonego dokumentu powinien być dołączony protokół niezatwierdzony przez pracodawcę.

Protokół powypadkowy – czynności po zatwierdzeniu

Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie powinien doręczyć poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnemu – członkom rodziny zmarłego pracownika.

Protokół powypadkowy, który dotyczy wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych, zawierający ustalenia naruszające uprawnienia pracownika albo nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, może być zwrócony pracodawcy przez właściwego inspektora pracy, z uzasadnionym wnioskiem o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.

Rejestr wypadków

Na postawie wszystkich protokołów powypadkowych pracodawca prowadzi rejestr wypadków. Zawiera on:

  • imię i nazwisko poszkodowanego;
  • miejsce i datę wypadku;
  • informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego;
  • datę sporządzenia protokołu powypadkowego;
  • stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;
  • datę przekazania do ZUS wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy;
  • liczbę dni niezdolności do pracy;
  • inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe – w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.
Udostępnij: