Zespół powypadkowy – zadania i obowiązki

Zespół powypadkowy – zadania i obowiązki

7 listopada 2019

Według danych GUS w 2018 roku zgłoszono 84304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Wypadki przy pracy klasyfikuje się m.in. wg wydarzeń je powodujących, przyczyn, czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku, a także umiejscowienia urazu. Kto tworzy zespół powypadkowy i jakie są zadania takiego zespołu?

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeśli pozwala na to jego stan zdrowia, powinien niezwłocznie poinformować o zdarzeniu swojego przełożonego. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:

 • dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych;
 • uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane;
 • dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych oraz zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczność.

Wypadki przy pracy – okoliczności i przyczyny

Zespół powypadkowy

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy. W jego skład wchodzą: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

Brak służy bezpieczeństwa i higieny pracy

Jeśli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, to w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik, któremu pracodawca powierzył wykonywanie takich zadań lub specjalista spoza zakładu pracy.

Brak społecznego inspektora pracy

Jeśli u pracodawcy nie działa społeczna inspekcja pracy, to w skład zespołu powypadkowego wchodzi przedstawiciel pracowników, który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

W przypadku, gdy pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, ze względu na małą liczbę zatrudnionych, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Zespół powypadkowy – zadania

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy zobowiązany jest przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Do obowiązku zespołu należy w szczególności:

 • Dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
 • Jeżeli jest to konieczne – sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku;
 • Wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego – jeśli pozwala na to jego stan zdrowia;
 • Zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku;
 • Zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby również innych specjalistów (w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku);
 • Zebranie innych dowodów dotyczących wypadku;
 • Dokonanie pranej kwalifikacji wypadku;
 • Określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.
Udostępnij: