Przepisy dot. składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych

Przepisy dot. składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych

19 czerwca 2019

Praca z substancjami, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, wymaga specjalnych środków ostrożności. Na co zwracają uwagę przepisy dot. składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych?

Przepisy dot. składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych – materiały ciekłe

Przy przechowywaniu ciekłego materiału niebezpiecznego w stałych zbiornikach należy:

  • Stosować odpowiednie zabezpieczenia przed rozlewaniem i rozprzestrzenianiem się zawartości zbiornika w razie jego uszkodzenia.
  • Zapewnić urządzenia do bezpiecznego pomiaru ilości cieczy zawartej w zbiorniku.
  • Uniemożliwić dostęp osób niepowołanych do miejsc, w których znajdują się zbiorniki.

Zbiorniki z ciekłymi materiałami niebezpiecznymi oraz cieczami gorącymi mogą być umieszczane nad stanowiskami pracy lub przejściami wyłącznie w przypadkach wymuszonych przez proces technologiczny. W takich przypadkach należy stosować urządzenia chroniące przed oblaniem pracowników, którzy znajdują się pod tymi zbiornikami. Stanowiska pracy nie mogą być organizowane nad pomieszczeniami, gdzie znajdują się stałe zbiorniki z gazami sprężonymi, skroplonymi lub rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Pakowanie, składowanie, załadunek, transport

Pakowanie, składowanie, załadunek oraz transport materiałów niebezpiecznych z innymi materiałami, które stwarzają dodatkowe zagrożenie na skutek wzajemnego oddziaływania tych materiałów, np. w przypadku uszkodzenia opakowania, jest niedopuszczalne.

Przepisy dot. składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych mówią również o obowiązkach informacyjnych. W magazynach powinny być wywieszone instrukcje, które określają sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych. Z treścią tych instrukcji należy zapoznać pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

Pomieszczenia przeznaczone do składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych – ppoż

Jeżeli materiały są niebezpieczne pod względem pożarowym albo wybuchowym lub jeśli istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, to pomieszczenia, gdzie składuje się i stosuje takie materiały, powinny być wyposażone w:

  • Urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach.
  • Odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze, środki neutralizujące, apteczki oraz odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, stosownie do występujących zagrożeń

Pracownicy, którzy wykonują pracę w takich pomieszczeniach, powinni mieć zapewniony stały dostęp do środków łączności na wypadek awarii, wybuchu lub pożaru. Z kolei pracodawca ma obowiązek ustalić i podać do wiadomości pracowników warunki, jakie powinny być spełnione przed wejściem pracowników do tego rodzaju pomieszczeń.

W pomieszczeniach, w których w wyniku awarii mogą wydzielać się substancje toksyczne lub bardzo toksyczne albo substancje stwarzające zagrożenie wybuchem, pracodawca musi zapewnić awaryjną wentylację wyciągową. Powinna ona być uruchamiana od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczeń, zapewniając wymianę powietrza, dostosowaną do przeznaczenia pomieszczeń, zgodnie z odrębnymi przepisami i Polskimi Normami.

Przepisy dot. składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych –warunku składowania i stosowania

Sposób składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych powinien zapewniać:

  • Zachowanie temperatur, wilgotności oraz ochronę przed nasłonecznieniem, stosownie do rodzaju materiałów niebezpiecznych i ich właściwości.
  • Przestrzeganie ograniczeń dotyczących wspólnego składowania i stosowania materiałów.
  • Ograniczenie ilości jednocześnie składowanych materiałów do ilości dopuszczalnej dla danego materiału i danego pomieszczenia.
  • Przestrzeganie zasad rotacji, z zachowaniem dopuszczalnego czasu składowania materiałów i och stosowania.
  • Rozmieszczenie materiałów w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli składowania i składowanych materiałów.
Udostępnij: