Roboty prowadzone w poboczu i w pasie dzielącym

Roboty prowadzone w poboczu i w pasie dzielącym

12 października 2019

Roboty prowadzone w poboczu i w pasie dzielącym – jak powinny być prawidłowo oznakowane i zabezpieczone?

Roboty prowadzone w poboczu

Roboty prowadzone w poboczu – oznakowanie

Bez względu na rodzaj i wielkość robót prowadzonych w poboczu należy oznakować jedynie znakiem ostrzegawczym A-14 „roboty na drodze”.

Roboty prowadzone w poboczu – zabezpieczenie

Od tego, jak zabezpieczone są roboty prowadzone w poboczu, może zależeć bezpieczeństwo uczestników ruchu. Aby zabezpieczyć prace, należy wygrodzić dane miejsce zaporami drogowymi.

Przy głębokości wykopu do 0,5 metra wygrodzenia miejsca robót wzdłuż jezdni można dokonać taśmami ostrzegawczymi U-52a lub U-52c.

Przy wykonywaniu drobnych napraw na poboczu zabezpieczenie miejsca robót może ograniczać się jedynie do zapory drogowej, która umieszczona jest bezpośrednio przed miejscem robót.

Warunki niedostateczne widoczności

Wygrodzenie robót umieszczane w poboczu bez zachowania wymaganej dla danej drogi skrajni pasa bezpieczeństwa należy, w warunkach niedostatecznej widoczności, oświetlić światłami ostrzegawczymi o barwie żółtej, U-57a.

Na wygrodzeniach wzdłuż jezdni światła ostrzegawcze powinny być umieszczone w odstępach nie większych niż 50 m (poza obszarem zabudowanym) i 20 m (w obszarze zabudowanym).

Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni

Poza obszarem zabudowanym oraz na drogach bez oświetlenia ulicznego w obszarze zabudowanym, od zmierzchu do świtu, dopuszcza się zastąpienie świateł ostrzegawczych tablicami, które przeznaczone są do oznaczania ograniczonej skrajni.

Do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej strony jezdni stosuje się tablice U-54a lub U-54c.

Do oznaczania ograniczonej skrajni z lewej strony jezdni stosuje się tablice U-54b lub U-54d.

Roboty prowadzone w poboczu – inne oznakowanie

Jeśli wskutek prowadzenia robót na poboczu lub obok stan pobocza może stanowić niebezpieczeństwo dla pojazdów wjeżdżających na nie (np. miękkie pobocze), należy dodatkowo umieścić znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” wraz z tabliczką H-7 „niewłaściwe pobocze”.

Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie dzielącym

Zasady oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie dzielącym jezdnię są analogiczne, jak przy robotach w poboczu. Z tą jednak różnicą, że znak A-14 powinien być umieszczony po obu stronach jezdni, dla obu kierunków.

Udostępnij: