Ruch pieszych wzdłuż drogi

Ruch pieszych wzdłuż drogi

7 listopada 2019

Ruch pieszych wzdłuż drogi może odbywać się poboczem drogi, wydzielonym ciągiem pieszym (chodnikiem), ciągiem pieszo-rowerowym lub ulicą o ruchu uspokojonym.

Ruch pieszych wzdłuż drogi – ogólne zasady

Pieszy jest zobowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w  razie ich braku może poruszać się również poboczem. Jeśli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać ruch pieszych wzdłuż drogi może odbywać się po jezdni – pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Pieszy idący po poboczu lub jezdni ma obowiązek iść lewą stroną drogi. Piesi idący jezdnią, muszą iść jeden za drugim. Wyjątek stanowią drogi o małym ruchu, gdzie w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie.

Drogi dla rowerów

Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów, ale tylko wówczas gdy brak jest chodnika lub pobocza albo nie można z nich korzystać. Idąc po drodze dla rowerów, piesi, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych, które korzystają z tej drogi, muszą ustąpić miejsca rowerom.

Ruch pieszych wzdłuż drogi – odblaski

Poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Przepisy te nie mają zastosowania w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Kolumny pieszych

Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może poruszać się tylko prawą stroną jezdni. Liczba pieszych, którzy idą w kolumnie obok siebie, nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami i pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

Przemarsz kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności

Jeśli ruch pieszych wzdłuż drogi w kolumnie odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczność:

  • Pierwszy i ostatni idący z lewej stroni, mają obowiązek nieść latarki – pierwszy ze światłem białym, skierowanym do przodu, a ostatni ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu.
  • W kolumnie, której długość przekracza 20 m, idący po lewej stronie z przodu i z tyłu muszą używać elementów odblaskowych. Elementy te powinny odpowiadać właściwym warunkom technicznym. Ponadto idący po lewej stronie są zobowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, by odległość między nimi nie przekraczała 10 m.
  • Światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.

Zabroniony jest ruch po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły (zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej), ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności oraz prowadzenie po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

Udostępnij: