Ryzyko zawodowe a przepisy BHP

Ryzyko zawodowe a przepisy BHP

27 listopada 2018

Według definicji ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą i powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Przepisy dotyczące kwestii ryzyka zawodowego znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Zgodnie z zapisami pracodawca ocenia ryzyko zawodowe, które występuje przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Oceniając ryzyko zawodowe, powinno się uwzględnić wszystkie czynniki środowiska pracy, występujące przy wykonywanych pracach. Pod uwagę należy wziąć również sposoby wykonywania prac.

Ryzyko zawodowe a środki profilaktyczne

Stosowane w następstwie ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:

 • Zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
 • Być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Ryzyko zawodowe – dokumentacja

Pracodawca musi prowadzić dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument, który potwierdza dokonanie oceny ryzyka zawodowego, powinien w szczególności uwzględniać:

 • Opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
  • stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
  • wykonywanych zadań,
  • występujących na stanowisku pracy niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
  • stosowanych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • osób pracujących na tym stanowisku.
 • Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy, a także niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
 • Datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.
Udostępnij: