Schody na drodze ewakuacyjnej – jak powinny być oznakowane?

Schody na drodze ewakuacyjnej – jak powinny być oznakowane?

15 grudnia 2021

Dla znaków ewakuacyjnych obowiązują w Polsce dwie równoległe normy – PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-92/N-01256/02. Jakie oznakowanie wskazuje na schody na drodze ewakuacyjnej?

Obowiązek oznakowania drogi ewakuacyjnej

Obowiązek zapewnienia możliwości ewakuacji z zagrożonego budynku wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Szerokość i wysokość dróg ewakuacyjnych

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych powinna być obliczana proporcjonalnie do liczby osób, które mogą przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku (co najmniej 60 cm na 100 osób, ale nie mniej niż 140 cm). Możliwe jest zmniejszenie szerokości do 120 cm, pod warunkiem, że droga jest przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Z kolei wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić 220 cm, a wysokość lokalnego obniżenia – 200 cm (długość obniżonego odcinka nie może być dłuższa niż 150 cm).

Schody na drodze ewakuacyjnej

Zgodnie z przepisami miejsca na drogach ewakuacyjnych, gdzie zastosowano pochylnie lub stopnie umożliwiające pokonanie różnicy poziomów, powinny być wyraźnie oznakowane. Warto wiedzieć, jakie znaki stosuje się, aby oznakować schody na drodze ewakuacyjnej.

Schody na drodze ewakuacyjnej – znaki zgodne z normą PN-92/N-01256/02 i PN-EN ISO 7010:2012

Piktogramy na znakach ewakuacyjnych zgodnych z normą PN-92/N-01256/02 nie pozostawiają wątpliwości, że droga ewakuacyjna przebiega schodami.

Znaki według normy PN-92/N-01256/02

 • Kierunek ewakuacji schodami w prawo i w dół.
 • Kierunek ewakuacji schodami w lewo i w dół.
 • Kierunek ewakuacji schodami w prawo i w górę.
 • Kierunek ewakuacji schodami w lewo i w górę.

Znaki powinny być umieszczone:

 • na ścianach przylegających do biegu schodów, przez które prowadzi droga ewakuacyjna (tabliczka musi być widoczna z korytarza lub z pomieszczeń wychodzących na schody);
 • nad drogą ewakuacyjną – prostopadle do kierunku, w którym poruszają się ludzie, w osi biegu schodów;
 • nad drzwiami odgradzającymi drogę ewakuacyjną (jeśli bezpośrednio za nimi znajdują się schody, które stanowią przedłużenie tej drogi lub schody usytuowane są prostopadle do przebiegu dotychczasowej drogi ewakuacyjnej)

Znaki według normy PN-EN ISO 7010:2012

W nowej normie nie ma piktogramu przedstawiającego schody na drodze ewakuacyjnej. W zamian wprowadzono znaki:

 • kierunek ewakuacji w prawo i w dół,
 • kierunek ewakuacji w lewo i w dół,
 • kierunek ewakuacji w prawo i w górę,
 • kierunek ewakuacji w lewo i w górę.
Udostępnij: