Słownik BHP – podstawowe pojęcia BHP, cz. III

Słownik BHP – podstawowe pojęcia BHP, cz. III

14 sierpnia 2018

Słownik BHP – kontynuujemy przegląd podstawowych pojęć BHP, z którymi można się zetknąć m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 .

Słownik BHP – lista

ZAGROŻENIE – stan środowiska pracy, który może spowodować wypadek lub chorobę.

PUNKT PIERWSZEJ POMOCY – przez to pojęcie rozumie się, w zależności od wielkości zakładu pracy, rodzaju prowadzonej działalności i związanych z nią zagrożeń, pomieszczenie lub wyodrębnione miejsce o wystarczającej powierzchni, które wyposażone jest w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz niezbędny sprzęt i inne środki służące do udzielania pierwszej pomocy.

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA – znak utworzony przez kombinację kształtu geometrycznego, barwy i symbolu graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazujący określoną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem.

SYGNAŁY BEZPIECZEŃSTWA – sygnały świetlne i dźwiękowe, komunikaty słowne lub sygnały ręczne, przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Słownik BHP – lista, c.d.

SYGNAŁ ŚWIETLNY – sygnał emitowany przez urządzenie wykonane z przezroczystych lub półprzezroczystych materiałów podświetlonych od zewnątrz lub z tyłu, tak aby dawało to efekt świecącej powierzchni.

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY – sygnał akustyczny (dźwiękowy) emitowany przez urządzenie przeznaczone do tego celu (bez użycia głosu ludzkiego i nieemitujące tego głosu), wskazujący na zaistnienie oraz, w razie potrzeby, trwanie i zakończenie niebezpiecznej sytuacji.

SYGNAŁ RĘCZNY – ustalony ruch lub układ rąk i dłoni, służący do kierowania osobami, które wykonują czynności mogące stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników.

KOMUNIKAT SŁOWNY – ustalona, krótka i jednoznaczna informacja słowna, wypowiadana przez człowieka lub emitowana jako głos ludzki. Komunikat słowny nakazuje określone postępowanie w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Udostępnij: