ŚOI – jakich informacji musi dostarczyć producent?

ŚOI – jakich informacji musi dostarczyć producent?

14 sierpnia 2018

Podstawowe wymagania dla ŚOI, cz. III

Do każdego środka ochrony indywidualnej powinna być dołączona rzetelnie sporządzona karta informacyjna. Jakich informacji musi dostarczyć producent, aby spełnić wymagania, określone unijnymi przepisami?

To, jakich informacji musi dostarczyć producent środków ochrony indywidualnej, reguluje Dyrektywa 89/686/EWG. Według zapisów producent (lub jego uprawniony przedstawiciel, mający siedzibę we Wspólnocie), wprowadzając dany środek ochrony indywidualnej na rynek, musi dołączyć do niego kartę informacyjną.

Jakich informacji musi dostarczyć producent – karta informacyjna

Karta informacyjna sporządzana jest przez producenta i musi zawierać nazwę i adres producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela), a także wszelkie stosowne informacje, dotyczące:

  • Przechowywania, użytkowania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekowania danego środka ochrony indywidualnej. W karcie powinny znajdować się również informacje na temat zalecanych przez producenta środków czyszczących, konserwujących o dezynfekujących – nie mogą one niekorzystnie wpływać na ŚOI lub na ich użytkowników, jeżeli stosowane są zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
  • Działania danych środków ochrony indywidualnej, stwierdzonego podczas testów technicznych, sprawdzających poziom ochrony lub klasę ochrony.

Karta informacyjna – co jeszcze musi się w niej znaleźć?

  • Odpowiedniego wyposażenia ŚOI i charakterystyk ich części zamiennych.
  • Klas ochrony dla różnych poziomów zagrożeń i związanych z tym ograniczeń użytkowania.
  • Daty ważności lub okresu trwałości danych środków ochrony indywidualnej lub ich określonych części składowych.
  • Rodzaju opakowania właściwego do transportu.
  • Znaczenia ewentualnych oznaczeń, które znajdują się na danych środkach ochrony indywidualnej.

Dokładna i zrozumiała karta informacyjna powinna być sporządzona przynajmniej w języku urzędowym (lub językach urzędowych) Państwa Członkowskiego przeznaczenia

Udostępnij: