Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych

Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych

25 czerwca 2019

Sklepy i punkty, które prowadzą sprzedaż wyrobów pirotechnicznych, muszą spełniać szereg wymagań, określonych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.  

Rodzaje pomieszczeń, w których możliwa jest sprzedaż wyrobów pirotechnicznych

Zgodnie z przepisami, pomieszczenia, w których prowadzi się sprzedaż wyrobów pirotechnicznych, dzieli się na pomieszczenia:

  • sklepowe,
  • zaplecza,
  • magazynowe,
  • doraźnej sprzedaży.

W pomieszczeniach sklepowych oraz na zapleczach mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3. Wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego klasy T1 oraz pozostałe wyroby pirotechniczne klasy P1, w ilościach nieprzekraczających 1000 kg brutto ich łącznej masy, odpowiednio dla każdego z tych pomieszczeń. Jeśli chodzi o pomieszczenia doraźnej sprzedaży, to mogą w nich znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3 – w ilościach nieprzekraczających 300 kg brutto ich łącznej masy.

Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach handlowych musi odbywać się wyłącznie na wyodrębnionych do tego stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych – pomieszczenia sklepowe i zaplecza

Pomieszczenia sklepowe oraz zaplecza, gdzie prowadzona jest sprzedaż wyrobów pirotechnicznych, powinny być specjalnie przystosowane. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz osobom postronnym, takie pomieszczenia powinny m.in.:

  • Być wyposażone w co najmniej dwie gaśnice pianowe (o minimalnej, 6-litrowej, pojemności środka gaśniczego) oraz w koc gaśniczy.
  • Posiadać konstrukcję zabezpieczającą przechowywane materiały przed kradzieżą oraz dostępem nieuprawnionych osób.
  • Posiadać system wentylacji wyciągowej.
  • Być wyposażone w drzwi ewakuacyjne, otwierające się na zewnątrz pomieszczenia (w wyniku pchnięcia) lub rozsuwające się po stronie zewnętrznej pomieszczenia.
  • Mieć okna, które mogą służyć za wyjścia awaryjne. Okna powinny otwierać się na zewnątrz. Wymiary otworów okiennych muszą mieć wymiary co najmniej 0,75 m x 0,75 m.

Przechowywane wyroby pirotechniczne muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia. Nie można dopuścić, aby dochodziło do niekorzystnych przemian fizycznych lub chemicznych, które mogłyby powodować zwiększenie wrażliwości materiałów na bodźce czy pogorszenie trwałości chemicznej. Niezbędne są również zabezpieczenia chroniące przed inicjacją wybuchu lub zapłonu.

Udostępnij: