Środki gaśnicze w transporcie ADR

Środki gaśnicze w transporcie ADR

20 grudnia 2019

Środki gaśnicze w transporcie ADR. Co mówią przepisy na temat minimalnej liczby gaśnic i ich pojemności w jednostkach transportujących ładunki niebezpieczne?

Członkowie załogi pojazdu przewożącego ładunki niebezpieczne powinni wiedzieć, jak należy używać środków do gaszenia pożaru. W czasie manipulowania ładunkiem zabronione jest palenie – zarówno w pobliżu, jak też wewnątrz pojazdów. Warto pamiętać, że zakaz palenia ma również zastosowanie w przypadku papierosów elektronicznych i innych, podobnych urządzeń.

Środki gaśnicze w transporcie ADR – minimalne wymagania dotyczące gaśnic przenośnych dla grup pożarów A, B, C

transport ADR - ochrona ppoz

Pojemności dotyczą proszku gaśniczego (lub równoważnej pojemności innych odpowiednich środków gaśniczych).

Towary niebezpieczne

Wyposażenie ADR 2019

Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne powinny być wyposażone w co najmniej jedną gaśnicę przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów A, B i C (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych).

Środki gaśnicze w transporcie ADR

Środki gaśnicze w transporcie ADR powinny być odpowiednie do użycia w pojeździe i powinien spełniać odpowiednie wymagania normy EN 3 Gaśnice przenośne, Część 7 (EN 3-7:2004 + A 1:2007).

Jeśli pojazd wyposażony jest w gaśnicę stałą, uruchamianą automatycznie w przypadku pożaru silnika lub w inny łatwy sposób, to gaśnica przenośna odpowiednia do zwalczania pożaru silnika nie jest już wymagana. Środki gaśnicze nie powinny powodować uwalniania gazów toksycznych do wnętrza kabiny kierowcy lub pod wpływem ciepła wydzielanego podczas pożaru.

Środki bezpieczeństwa i normy

Gaśnice przenośne, odpowiednie dla danej jednostki transportowej, powinny być zaopatrzone w plombę potwierdzającą, że nie były one wcześniej używane.

W celu zapewnienia bezpiecznego działania gaśnic, powinny one podlegać kontrolom okresowym, zgodnie z przyjętymi normami krajowymi. Powinny być one oznakowane znakiem zgodności z normą uznaną przez właściwą władzę oraz oznaczeniem wskazującym odpowiednio datę (miesiąc, rok) następnej kontroli lub maksymalny dopuszczalny okres użytkowania.

Montaż gaśnic w jednostkach transportowych

Gaśnice powinny być zamontowane na jednostkach transportowych w taki sposób, aby były łatwo dostępne dla załogi pojazdu. Sposób zamontowania gaśnic powinien zapewniać ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych, gwarantując ich bezpieczną eksploatację. Podczas przewozu nie powinny być przekroczone terminy następnej kontroli lub dopuszczalnego okresu użytkowania.

Udostępnij: