Stanowiska pracy – wymagania

Stanowiska pracy – wymagania

31 stycznia 2019

Stanowiska pracy muszą być odpowiednio zorganizowane i spełniać wymagania BHP. Pracodawca powinien zapewnić m.in. wystarczającą przestrzeń, bezpieczne i wygodne dojścia do stanowisk i miejsce, w którym pracownicy mogą wypocząć.  

Na stanowiskach pracy należy zapewnić, wynikającą z technologii, powierzchnię oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów. Nie wolno natomiast przechowywać na stanowiskach pracy surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie. Odpady produkcyjne powinny być sukcesywnie usuwane. Materiały stosowane do czyszczenia, nasycone lub zanieczyszczone podczas pracy substancjami i preparatami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne albo wydzielające uciążliwe zapachy należy przechowywać w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego. Przynajmniej raz na dobę takie substancje i preparaty powinny być usuwane z pomieszczeń pracy i niszczone w odpowiedni sposób.

Dojścia na stanowiska pracy

Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście. Wysokość na całej długości dojścia nie powinna być mniejsza w świetle nić 2 metry. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 metra. Konieczne jest przy tym odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie znakami bezpieczeństwa, zgodnymi z Polską Normą. Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 metra. Jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, to szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 metr.

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien dostosować stanowiska pracy oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności.

Stanowiska pracy a możliwość odpoczynku

Przy wykonywaniu pracy, która nie wymaga stale pozycji stojące, należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku – w pozycji siedzącej, w pobliżu miejsca pracy. siedziska powinny spełniać wymagania Polskich Norm.

Drabiny na stanowiskach pracy

Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach. Takie drabiny powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla innych użytkowników i osób przebywających w pobliżu. Wymagania bezpieczeństwa przy stosowaniu drabin są określone w przepisach w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Udostępnij: