Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych

1 sierpnia 2020

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych – w jakich budynkach jest wymagane?

Przepisy jasno precyzują, gdzie konieczne jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zwierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Są to:

 • archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzea oraz zabytki budowlane, wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 • ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych – urządzenia gaśnicze wodne

Stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych wymagane jest w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych (jednokondygnacyjnych – w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 m2; wielokondygnacyjnych – w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2);
 • w budynkach o liczbie miejsc, służących celom gastronomicznym, powyżej 600;
 • w budynkach użyteczności publicznej wysokościowych;
 • w budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych – urządzenia gaśnicze gazowe

W strefach pożarowych i pomieszczeniach wyposażonych w stale urządzenia gaśnicze gazowe lub z innym środkiem gaśniczym, który może mieć wpływ na zdrowie ludzi, należy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w tych pomieszczeniach. Należy przy tym wziąć wymagania zawarte w Polskich Normach.

SUG

SUG, czyli stałe urządzenia gaśnicze gazowe, to urządzenia, które na stałe związane są z obiektem, i zawierają własny zapas środka gaśniczego – gazu gaśniczego. Uruchamiane są w sposób automatyczny, we wczesnej fazie rozwoju, ale istnieje również możliwość uruchamiania ręcznego.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe a rodzaj środka gaśniczego

W stałych urządzeniach gaśniczych gazowych, jako środek gaśniczy, wykorzystuje się:

 • dwutlenek węgla (w urządzeniach wysoko- oraz niskociśnieniowych);
 • gazy obojętne oraz mieszaniny gazów obojętnych;
 • chlorowcopochodne węglowodorów.

Przepisy regulujące stosowanie SUG

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.
Udostępnij: