Strzałki kierunkowe ADR

Strzałki kierunkowe ADR

11 lutego 2021

Strzałki kierunkowe ADR – oznakowanie w transporcie materiałów i substancji niebezpiecznych.

Pojazdy przewożące towary niebezpieczne powinny być specjalnie oznakowane. Jeśli inne przepisy ADR nie stanowią inaczej, każdą sztukę przesyłki należy oznakować (w sposób czytelny i trwały) numerami rozpoznawczymi zawartych w niej towarów niebezpiecznych, poprzedzonymi literami „UN”. W niektórych przypadkach konieczne jest dodatkowe oznakowanie. Kiedy stosuje się naklejki ze strzałkami kierunkowymi?  

Gdzie powinny być umieszczone strzałki kierunkowe ADR?

Naklejki ze strzałkami kierunkowymi (zgodne ze wzorami podanymi w Umowie ADR lub zgodne z normą ISO 780:1997) umieszcza się:

  • na opakowaniach kombinowanych z opakowaniami wewnętrznymi zawierającymi materiały ciekłe;
  • na opakowaniach pojedynczych, wyposażonych w urządzenia odpowietrzające;
  • na naczyniach kriogenicznych przeznaczonych do przewozu gazu schłodzonego skroplonego.

Oznakowanie powinno być dobrze widoczne i czytelne, naniesione na dwóch przeciwległych pionowych bokach sztuki przesyłki, przy czym groty strzałek powinny być skierowane ku górze. Znak powinien być prostokątny i na tyle duży, aby odpowiednio do wielkości sztuki przesyłki był wyraźnie widoczny. Wokół strzałek może być naniesiona prostokątna ramka, ale nie jest to obowiązkowe.

  • Dwie strzałki (czarne lub czerwone) na białym lub innym, odpowiednio kontrastującym tle.

Kiedy oznakowanie przesyłki strzałkami kierunkowymi nie jest wymagane?

Strzałki kierunkowe ADR nie są wymagane na:

  • opakowaniach zewnętrznych zawierających naczynia ciśnieniowe, z wyjątkiem naczyń kriogenicznych;
  • opakowaniach zewnętrznych, zawierających towary niebezpieczne w opakowaniach wewnętrznych o pojemności nie większej niż 120 ml, jeżeli pomiędzy tymi opakowaniami a opakowaniem zewnętrznym znajduje się materiał absorpcyjny w ilości wystarczającej do wchłonięcia całej zawartości ciekłej;
  • opakowaniach zewnętrznych zawierających materiały zakaźne klasy 6.2 w opakowaniach pierwotnych o pojemności nie większej niż 50 ml;
  • sztukach przesyłki zawierających materiały promieniotwórcze klasy 7 w sztukach przesyłki typów: IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) lub C;
  • opakowaniach zewnętrznych zawierających przedmioty, które pozostają szczelne we wszystkich położeniach (np. termometry z alkoholem lub rtęcią i aerozole);
  • opakowaniach zewnętrznych zawierających towary niebezpieczne w hermetycznie zamkniętych opakowaniach wewnętrznych o pojemności nie większej niż 500 ml każde.
Udostępnij: