Substancje działające uczulająco na drogi oddechowe

Substancje działające uczulająco na drogi oddechowe

20 maja 2021

Substancje działające uczulająco na drogi oddechowe – piktogramy CLP i szczególne zwroty określające środki ostrożności dotyczące zagrożeń dla zdrowia.

Substancje działające uczulająco na drogi oddechowe

Kategoria zagrożeń: 1, 1A, 1B

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H334 – Może powodować objawy alergii, astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

  • P261 – Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy – można pominąć, jeśli etykieta zawiera P260. Producent lub dostawca określa właściwe warunki.

* Bardzo zalecany.

  • P284 – [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych – tekst w nawiasach kwadratowych można stosować, jeśli w punkcie użycia substancji chemicznej dołączone są dodatkowe informacje, które zwierają wyjaśnienia na temat rodzaju wentylacji, właściwego dla bezpiecznego stosowania. Producent lub dostawca określa sprzęt.

* Zalecany dla użytkowników przemysłowych / zawodowych w wyjątkowych sytuacjach, gdy niedostateczna wentylacja lub środki organizacyjne nie są w stanie w wystarczającym stopniu zapobiec inhalacji.

* Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

Reagowanie

  • P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

* Bardzo zalecany.

  • P342 + P311 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

* Bardzo zalecany.

Substancje działające uczulająco na drogi oddechowe – usuwanie

  • P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do… ­– zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia). Producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.

*Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

*Zalecany dla użytkowników przemysłowych / zawodowych, jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania, wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Udostępnij: