Substancje działające uczulająco na skórę

Substancje działające uczulająco na skórę

28 maja 2021

Substancje działające uczulająco na drogi skórę – piktogramy CLP i szczególne zwroty określające środki ostrożności dotyczące zagrożeń dla zdrowia.

Substancje działające uczulająco na skórę

Kategoria zagrożeń: 1, 1A, 1B

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

  • P261 – Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy – można pominąć, jeśli etykieta zawiera P260. Producent lub dostawca określa właściwe warunki.

* Bardzo zalecany.

  • P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

* Nieprzeznaczony do stosowania przez ogół społeczeństwa.

* Opcjonalny dla użytkowników przemysłowych / zawodowych.

  • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy – określić rękawice ochronne. W odpowiednich przypadkach producent lub dostawca może doprecyzować rodzaj sprzętu.

Reagowanie

  • P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody lub… – producent / dostawca może w stosownych przypadkach określić środek czyszczący lub w wyjątkowych przypadkach może zlecić środek alternatywny, jeżeli woda jest zdecydowanie niewłaściwa.

* Zalecany dla ogółu społeczeństwa.

* Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

  • P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

* Zalecany.

  • P321 – Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie) – odesłanie do dodatkowej instrukcji w zakresie pierwszej pomocy. Producent / dostawca mogą w stosownych przypadkach określić środek czyszczący.

* Bardzo zalecany tylko w wyjątkowych przypadkach, w których znane i konieczne jest określone leczenie.

  • P362 + P364 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież i uprać ją przed ponownym użyciem.

* Zalecany.

Substancje działające uczulająco na skórę – usuwanie

  • P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do… ­– zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia). Producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.

*Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

*Zalecany dla użytkowników przemysłowych / zawodowych, jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania, wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Udostępnij: