Substancje stałe utleniające

Substancje stałe utleniające

9 listopada 2020

Substancje stałe utleniające – piktogramy CLP dotyczące zagrożeń fizycznych a szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności.

Substancje stałe utleniające

Kategoria zagrożeń: 1

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H271– może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

Bardzo zalecany.

 • P220 – Przechowywać z dala od odzieży i innych materiałów palnych.

*Bardzo zalecany.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Zalecany.

 • P283 – Nosić odzież ognioodporną / płomienioodporną / opóźniającą zapalenie.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

Reagowanie

 • P306 + P360 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

*Zalecany.

*Bardzo zalecany.

 • P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia – jeżeli woda zwiększa ryzyko. Producent / dostawca określają odpowiednie środki.

*Bardzo zalecany, jeżeli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do… ­– zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia). Producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.

*Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów.

Substancje stałe utleniające

Kategoria zagrożeń: 2

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H272– może intensyfikować pożar; utleniacz.

Kategoria zagrożeń: 3

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H272– może intensyfikować pożar; utleniacz.

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P220 – Przechowywać z dala od odzieży i innych materiałów palnych.

*Bardzo zalecany.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Zalecany.

Reagowanie

 • P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia – jeżeli woda zwiększa ryzyko. Producent / dostawca określają odpowiednie środki.

*Bardzo zalecany, jeżeli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do… ­– zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia). Producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.

*Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów. Podać odpowiedni akt prawny.

Udostępnij: