System kontroli jakości środków ochrony indywidualnej

System kontroli jakości środków ochrony indywidualnej

24 lipca 2018

Aby zapewnić odpowiednią jakość wszystkich produkowanych środków ochrony indywidualnej, niezbędny jest szczegółowy system kontroli jakości. Na czym polega system kontroli jakości środków ochrony indywidualnej i jak wyglądają związane z nim procedury?

System kontroli jakości środków ochrony indywidualnej – procedura

Pierwszym krokiem procedury jest złożenie przez producenta wniosku do jednostki notyfikowanej, aby ta zatwierdziła jego system kontroli jakości. W takim wniosku powinny się znaleźć:

  • Wszelkie informacje o rodzaju danych środkach ochrony indywidualnej, w tym dokumentacja dotycząca zatwierdzonego wzoru.
  • Dokumentacja dotycząca systemu kontroli jakości.
  • Zobowiązania wypełnienia obowiązków wynikających z systemu kontroli jakości oraz zapewnienie o jego efektywności i adekwatności.

System kontroli jakości

W ramach systemu kontroli jakości każdy egzemplarz ŚOI jest przechodzi badania i odpowiednie testy, które mają na celu sprawdzić zgodność ŚOI z wymaganiami Dyrektywy 89/686/EWG. Dokumentacja systemu kontroli jakości zawiera opis:

  • Celów zapewniania jakości, schematu organizacji, zakres odpowiedzialności kadry zarządzającej oraz ich kompetencji w zakresie jakości wyrobu.
  • Kontroli i tekstów, które należy przeprowadzić po wyprodukowaniu wyrobu.
  • Środków, jakie zostaną zastosowane do sprawdzenia skuteczności działania systemu kontroli jakości.

System kontroli jakości środków ochrony indywidualnej – ocena jednostki notyfikowanej

Jednostka notyfikowana ocenia system kontroli jakości środków ochrony indywidualnej. Chodzi o to, by stwierdzić, czy system ten spełnia wszystkie wymagania. Przyjmuje się, że wymagania są spełnione w przypadku systemów kontroli jakości, które zgodne są z odpowiednimi normami zharmonizowanymi.

Jednostka, która przeprowadza kontrole, dokonuje obiektywnej oceny składników systemu kontroli jakości i sprawdza, czy system ten zapewnia zgodność produkowanych ŚOI z zatwierdzonym wzorem. O swojej decyzji, która zawiera wnioski płynące z kontroli oraz uzasadnienie decyzji, jednostka powiadamia producenta.

Zmiany w systemie kontroli jakości

Za każdym razem, gdy producent zamierza wprowadzić zmiany w zatwierdzonym wcześniej systemie kontroli jakości, musi powiadomić o tym jednostkę, która wydała opinię zatwierdzającą. Jednostka sprawdza proponowane zmiany, a następnie decyduje, czy zmieniony system kontroli jakości spełnia odpowiednie wymagania. Jednostka powiadamia producenta o swojej decyzji. W powiadomieniu powinny być zawarte wnioski z kontroli oraz uzasadniona decyzja wynikająca z oceny.

Udostępnij: