System kontroli jakości WE dla produktu finalnego

System kontroli jakości WE dla produktu finalnego

24 lipca 2018

Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji muszą być poddawane szczegółowej kontroli, czy spełniają wszystkie określone dla nich wymagania, nie tylko na etapie ich projektowania. Bardzo ważną kwestią jest również ocena jakości już wyprodukowanych ŚOI. Narzędziem, który umożliwia taki nadzór jest system kontroli jakości WE dla produktu finalnego.

Obowiązkiem producenta ŚOI jest podjęcie wszelkich możliwych działań, które będą zapewniały jednorodność produkcji oraz zgodność ŚOI z typem opisanym w świadectwie zatwierdzenia typu WE i wymaganiami dyrektyw. Środki ochrony indywidualnej muszą zapewniać odpowiednią ochronę przed wszystkimi zagrożeniami, które występują na danym stanowisku pracy, stąd konieczność przeprowadzania ich kontroli. Na czym polega system kontroli jakości WE dla produktu finalnego?

System kontroli jakości WE dla produktu finalnego – na czym polega?

System kontroli jakości WE dla produktu finalnego zakłada regularne przeprowadzanie badań kontrolnych próbek ŚOI. Za kontrole, które prowadzone są losowo, zwykle w przynajmniej rocznych odstępach czasu, odpowiadają odpowiednie jednostki notyfikowane.

Próbka produkowanego ŚOI pobierana jest przez jednostkę notyfikowaną, a następnie badana. Przeprowadza się testy, określone w normach zharmonizowanych, lub takie, które niezbędne są do sprawdzenia zgodności ŚOI z wymaganiami dyrektyw.

Sprawozdanie z kontroli

Po wykonaniu odpowiednich czynności jednostka notyfikowana dostarcza producentowi sprawozdanie z testów. Jeżeli sprawozdanie stwierdza, że:

  • produkcja nie jest jednorodna lub
  • oceniany środek ochrony indywidualnej nie odpowiada typowi opisanemu w świadectwie zatwierdzenia typu WE lub
  • nie odpowiada odpowiednim wymaganiom podstawowym,

wówczas jednostka podejmuje działania stosowne do natury wykrytych uchybień lub uchybienia i powiadamia o tym Państwo Członkowskie, które ją notyfikowało.

Producent musi być w stanie przedstawić, na żądanie, sprawozdanie, które zostało sporządzone przez jednostkę notyfikowaną.

Udostępnij: