Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

4 czerwca 2018

W miejscu pracy mogą występować różne czynniki, stwarzające zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników. Jeżeli zagrożeń tych nie można uniknąć albo wystarczająco ograniczyć, np. za pomocą odpowiedniej organizacji pracy czy środków ochrony zbiorowej, należy stosować środki ochrony indywidualnej. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej opisane zostały w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

Wymagania dla środków ochrony indywidualnej

Środki ochronny indywidualnej dla pracowników muszą być odpowiednie do istniejącego zagrożenia (przy czym same z siebie nie mogą powodować zwiększonego zagrożenia) i dopasowane do użytkownika. Powinny również uwzględniać warunki, jakie istnieją w danym miejscu pracy, oraz wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika. Jeżeli w miejscu pracy występuje więcej niż jedno zagrożenie i konieczne jest stosowanie kilku środków ochrony indywidualnej jednocześnie, środki te powinny być tak dopasowane względem siebie, by nie zmniejszały swoich właściwości ochronnych.

Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, opisane w załączniku nr 2 do Rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszczają, w wyjątkowych sytuacjach, używanie środków przez więcej niż jedną osobę. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko wówczas, kiedy zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie i higienę użytkowników.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest określenie warunków stosowania środków ochrony indywidualnej (w zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy, skuteczności działania tych środków), a zwłaszcza czas i przypadki, w których należy je stosować. Środki ochrony indywidualnej muszą być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem (wyłączając sytuacje szczególne i wyjątkowe), zgodnie z instrukcją użytkowania, którą powinien przekazać pracodawca. Zasady stosowanie środków ochrony indywidualnej, zawarte w takiej instrukcji, muszą być zrozumiałe dla pracowników. Powinny również określać sposoby ich użytkowania, kontroli i konserwacji.

Udostępnij: