Szkolenie okresowe BHP – co warto wiedzieć?

Szkolenie okresowe BHP – co warto wiedzieć?

15 sierpnia 2021

Szkolenie okresowe BHP – w jakim celu jest przeprowadzane? Jak często powinno być organizowane i na jakich stanowiskach jest niezbędne?

Szkolenie okresowe BHP – w jakim celu?

Szkolenie okresowe BHP przeprowadza się w celu:

  • aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zaznajomienia uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe – dla kogo?

Szkolenia okresowe odbywają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami – w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści;
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni, niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością.

Forma i częstotliwość szkolenia BHP

Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata. W przypadku stanowisk robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – nie rzadziej niż raz w roku.

W pozostałych przypadkach szkolenie powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, ustala częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego. Musi przy tym uwzględnić rodzaj i warunki wykonywania prac na określonych stanowiskach.

Kiedy pierwsze szkolenie?

Pierwsze szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. W pozostałych przypadkach – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Z takiego szkolenia może być zwolniona osoba, która:

  • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;
  • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Egzamin

Szkolenie okresowe BHP kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

Organizator potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając odpowiednie zaświadczenie. Odpis tego zaświadczenia przechowywany powinien być w aktach osobowych pracownika.

Udostępnij: