Tablice budowlane

Tablice budowlane

9 kwietnia 2017

Szczególnym rodzajem tablic informacyjnych są tablice budowlane.

Typy tablic budowlanych

Jakie dane powinny zawierać tablice informacyjne na budowie?

Kierownik placu budowy lub rozbiórki jest zobligowany do prawidłowego rozmieszczenia tablic, będących informacją lub ostrzeżeniem zarówno dla pracowników, jak też osób postronnych. Tak jak już zostało to napisane w powyższym akapicie, oznakowanie budowy zostało określone przez odpowiednie instytucje prawne, a obowiązek umieszczania tablic na budowie ściśle regulują przepisy budowlane. Od 2002 r. zgodnie z rozporządzeniem tablica informacyjna w miejscu budowy lub rozbiórki powinna zawierać poniższe dane:

  • określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

  • numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz numer telefonu inwestora,

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

  • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów,

  • numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,

  • numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

W kwestii ich wyglądu to powinny być wystarczająco duże i wyraźne, aby nie było problemu z odczytywaniem ich znaczenia nawet ze sporej odległości. Tablice budowlane są koloru żółtego z czarnymi napisami, a polskie normy dokładnie określają materiał, z których są wykonane. Jest to oczywiście uwarunkowane tym, że znajdują się one na wolnej przestrzeni będącej narażonej na różne czynniki atmosferyczne. Generuje to potrzebę ich wytrzymałości i odporności na deszcz, śnieg oraz wiatr, które nie mogą powodować zniszczenia tablic budowlanych.

Gdzie prawidłowo umieścić tablice budowlane?

W polskim prawie są odstępstwa od ogólnych zasad umiejscowienia budowlanych tablic informacyjnych. Nie muszą być one stosowane w przypadku budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych, a także w stosunku do obiektów, wobec których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. W sytuacjach, gdy występuje nieznaczny stopień skomplikowania robót budowlanych lub istnieją inne ważne względy, właściwy organ może na drodze odpowiednich decyzji wydać zgodę na odstąpienie od zasady stosowania informacyjnych tablic budowlanych. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy obywatel, który decyduje się na budowę własnego domy bądź rozbiórkę starego budynku mieszkalnego, musi stosować się do odpowiednich przepisów. Po otrzymaniu zgody na budowę lub rozbiórkę należy niezwłocznie postawić informacyjne i ostrzegawcze tablice budowlane.

Udostępnij: